11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yıllık Planı

0
1780

2013-2014 eğitim öğretim yılı için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı dersi 11. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 

 

 

Örnek Sayfa:

ÜNİTE: IV MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)
HAFTA GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
I.
HAFTA
28 Nisan –
2 Mayıs 2014
3 3. b. Saf (Öz) Şiir 1. Metnin yazılış amacını belirler. 2. Metnin yapısını çözümler. 3. Metnin ana fikrini bulur. 4. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 5. Halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verildiğini sezer. 6. Yazarın tarih ve geniş halk kitlesi karşısındaki tavrını belirler. 7. Millî Edebiyat Döneminde incelenen öğretici metinleri birbiriyle karşılaştırır. 8. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 9. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler. 11. Sınıf Türk Edebiyatı  ders kitabı,kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler,yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İşlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar. Edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler, dil bilgisi kitapları, YGS ve LYS soruları. Okuma, dinleme, anlama ve anladıklarınını yazılı ve sözlü olarak anlatma çalışmaları.Problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, yeniden yapılandırma, beyin fırtınası. Emekçiler Bayramı:       1 Mayıs 2014 Çarşamba
II.
HAFTA
5 – 9
Mayıs
2014
3 3. c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler 1. Metinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 2. Metnin yapısını çözümler. 3. Metnin temasını bulur. 4. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 5. Metnin ahenk özelliklerini belirler. 6. İncelenen metni yorumlar. 7. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.  8. Manzum hikâyeyi şiirden ayıran özellikleri açıklar.  9. İncelediği metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
III. HAFTA 12 – 16
Mayıs
2014
3 3. d. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri
ATATÜRK İLKELERİ
*Cumhuriyetçilik ilkesi
1. Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir tarzlarını birbiriyle karşılaştırır. 2. Bu dönemde üzerinde durulan ortak temaları belirler.  3. Şiir dilinin ve söyleyiş biçiminin kaynaklarını sıralar. 4. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirler.
*** Atatürkçülük ( Kazanımlar)
1. Cumhuriyet ilkesinin özelliklerini belirler.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
IV. HAFTA 19 – 23
Mayıs
2013
3 4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
4. 1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
4. 1. a. Hikâye
***Türkiye Cumhuriyeti’nin  nitelikleri (Gücünü  milletten  alması, emenliğin millete  ait  olması,  insan  haklarına  saygılı olması,  Atatürk milliyetçiliğine  bağlı olması,  demokratik  olması,  laik  olması, sosyal  ve  hukuk  devleti  olması,  millî  ve üniter devlet olması
1. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 2. Hikâyenin yapısını çözümler.  3. Hikâyenin temasını bulur.  4. Hikâyenin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 5. Hikâyeyi yorumlayarak güncelleştirir.  6. Hikâyenin bağlı olduğu geleneği açıklar. 7. İncelediği hikâyeden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
*** Atatürkçülük ( Kazanımlar)

2. Cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
V.
HAFTA
26 – 30
Mayıs
2014
3 4. 1. b. Roman 1. Romandan seçilmiş metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 2. Metnin alındığı bölümün yapısını çözümler.  3. Metnin temasını bulur. 4. Metnin dil ve anlatım  özelliklerini açıklar. 5. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 6. Metinle yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi belirler. 7. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler. 8. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 9. Eserin edebiyat tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar. 10. Ortak tema ve anlatma biçimi olup olmadığını sorgular. 11. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. II.Dönem III. Yazılı Yoklama

Yıllık planı indirmek için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın