2013 Dikey Geçiş Sınavı Soruları ve Cevapları

0
1696

21 Temmuz 2013 tarihli Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soruları ve cevapları 3-4 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanacaktır. Sınav soruları yayınlandığında sitemize eklenecektir.

>>> 2013 DGS Soruları ve Cevapları <<<

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve

yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak

ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham

puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50,

standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan

ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı

takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir.

 

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2013-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde

tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

ÖBP’nin hesaplanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından

ÖSYM’ye ulaştırılan akademik ortalamaları kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM’ye ulaştıktan sonra bu

bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca,4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının

Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci

maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve

Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7

nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak

Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı

Kılavuzunda yer alır.”

2013-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile

çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri

40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak

değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana

eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not

sistemine dönüştürülecektir.

4.3. DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans

başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını

belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak

toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında

ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2013-DGS puanları

yazılı olacaktır.

 

Bir yorum bırakın