2014 Yarıyılı Özür ve Eş Durumu Yer Değiştirme Başvuruları Başladı

0
1220

2014 yarıyılı öğretmenlerin il içi ve iller arası özür ve eş durumundan yer değiştirme başvuruları 2-8 Ocak 2014 tarihlerinde yapılacak olup, atamalar 20-21 Ocak 2014’te sonuçlanacaktır.

2014 YARIYIL TATİLİ
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER
DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında
sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer
değişiklikleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
1. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan bütün okullar,
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine
açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre
yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin
hesabında ise 31 Ocak 2014 tarihi esas alınacaktır.
3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31
Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı birlikte aranacaktır.
4. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama
kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 31 Ocak 2014
tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür
durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin
de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir.

meb
6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki
MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak belgeler okul
müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Onaylı başvuru formu çıktısının bir örneği
öğretmene elden teslim edilecektir.
7. Öğretmenler, Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından
sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi
düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde
bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bilgilerinde değişiklik
olanlar dışında yeniden başvurularda tercih düzeltilmesi yapılmayacaktır.
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.
8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında
bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla

kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının

onaylanmasını isteyebilirler; yöneticiler de bu başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır.
Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı göreve başladıklarında
öğretmenlere imzalattırılacaktır.
9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı
görev süresi veya izinlerinin 07 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,
diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda
yer değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 10 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
11. Öğretmenlerden eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin
görev yaptığı kurumun bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
12. Başvurular, iki aşamada alınacaktır. Birinci aşamada özür başvurularının geçerlilik
kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylanması gerekmektedir. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve okul
müdürlüklerince onaylanacaktır.
13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da
istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru
Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın