27 Aralık – 31 Aralık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı

2
1840

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (KPSS 2012/6) toplam 2600 sözleşmeli personel alacaktır. Tercihler 27 Aralık – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. KPSS 2012/6 Kılavuzu 27 Aralık’ta yayınlanacak olup sitemizde yer alacaktır.

Gelişmeleri facebook adresimizden takip edebilirsiniz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN DUYURU

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1.GENEL AÇIKLAMA

1- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz

2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra

teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçe/köy/beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim

alınacaktır.

2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların

yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler,

istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel

Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.tarimpersonel.gov.tr) ilan edilecektir.

3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından

ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip

olmaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A)

fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar,

göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip

olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde

getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

    2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki

başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte

unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla

ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların

atamaları mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a)  Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan

hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer

almaktadır.

b)  Sağlık bakımından Mühendis ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali

bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2012-KPSS Lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3

puan türünden en az 50 puan almış olmak.2

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının

karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından

yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri

taşıyan adayların,  www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile

bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçe/köy/beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir.

Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla

yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca

yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç

sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların

sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü,

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları

belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3

üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı

feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği

haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması

nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü

kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe

alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü,

yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B

maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisna kapsamına

girenlerin dışında olanlara müracaat (tercih) yaptırılmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen

Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına

girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan

bu yerleştirme işlemine müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede;

– Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan;  kendilerine anılan

Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli

olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657

sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer

değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş

yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya

bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların

müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup 3

da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir

hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.

– Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

– Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan  21/12/2012  – 24/12/2012 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne durumlarını belgeleyerek intikal ettirenlerin ÖSYM tarafından tercih yapabilmeleri sağlanabilecektir. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz ettirmeyenlerle ilgili herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan bu yerleştirmeye müracaat edip de yerleştirilenlerin  yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmemeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları gerçekleşmiş olsa bile bu durumun anlaşılması halinde atamalar iptal edilecektir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Read more: http://www.gribilge.com/gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-personel-alimi-kpss-20126/#ixzz2FgyoLy8L

2 YORUMLAR

Bir yorum bırakın