Açık Öğretim, AÖF Kayıt İçin Gerekli Belgeler (2012)

0
2344

2012 AÖF kayıt kılavuzunun yayımlanmasıyla AÖF Kayıtları için Gerekli Belgeler de belirlenmiştir. Aşağıda yer alan belge listesine kılavuzdan daha düzenli bir biçimde bakabilirsiniz.

>>> AÖF Kayıt Kılavuzu 2012 <<<

[ad]

>>> AÖF Kayıt Ücretleri 2012 <<<

 AÖF Kayıt için Gerekli Belgeler

a) 2012 ÖSYS ile Yerleştirilen ve Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf

 

 
Not: 2012 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olma-dığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
b) Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Fotoğraf
5. Askerlik Durumu Beyanı
c) Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (AYÖS) İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Lise Diplomasının Aslı
5. Fotoğraf
6. Türkçe Yeterlilik Belgesi

Not: AYÖS ile kayıt yaptıracak adaylardan iste-nen belgelere ilişkin ayrıntılı açıklama gönderilen kayıt mektubunda bulunmaktadır.

1. İnternet Başvuru Belgesi

“İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit.anado lu.edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belge-dir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptı-ğınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzala-yarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.
Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğren-ciye ait olacaktır.
Mazeretli kayıt tarihlerinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”da ÖSYM’ye verdiğiniz veya yüklediğiniz dijital fotoğraf yer alacaktır. Dijital fotoğrafınız kayıt yapan AÖF büro görevlisi tarafından kayıt kurallarına uygun olmadığı için kabul edilme-mesi hâlinde Fotoğraflı-İmzalı Form’unuza 10. sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taş-mayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.
Sizlerden bu formla alınan imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar ka-yıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imza-nızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”nda ÖSYM’ye verdiğiniz veya yüklediği-niz dijital fotoğraf yer alacaktır. Dijital fotoğrafı-nız kayıt yapan AÖF büro görevlisi tarafından kayıt kurallarına uygun olmadığı için kabul edilmemesi hâlinde “Öğrenci Bilgi Formu”nuza

10. sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uy-gun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri veri-lecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alın-caya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sı-navlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.
26 Kasım 2012 tarihinden itibaren “Öğrenci Kimlik Kartı”nızı bağlı olduğunuz AÖF bürosun-dan alırken bu formu büroya teslim ediniz.

4. Öğrenim Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Bir Yükseköğretim Kuru-munda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından “Aslı Gibidir” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluş-larca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopi-siyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesi-nin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götür-mek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının aynıdır.” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi”nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.
a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okul-dan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracak-lardır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Foto-kopisi: 2011-2012 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belge-si, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve ser-tifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

5. Fotoğraf

Kayıt için ÖSYM başvurusunda verdiğiniz veya İnternet başvurusunda yüklediğiniz dijital fotoğ-raf kullanılacaktır. Dijital ortamda alınan fotoğ-raflar kayıt yapan AÖF büro personeli tarafın-dan incelenecektir. Dijital fotoğraf kayda uygun ise kayıt işlemine devam edilecektir. Dijital or-tamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun ol-maması hâlinde, kayıt görevlisi öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutunda fotoğraf isteye-cektir. Bu nedenle AÖF bürosuna kayıt için giderken 4 adet fotoğrafı yanınızda bulundur-manız gerekmektedir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dö-kümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır.
Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, ada-yın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu husu-sa dikkat etmeleri gerekmektedir. Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıt-ları yapılmayacaktır.
Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektro-nik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilme-yecektir.

6. Askerlik Durum Beyanı

Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.

TECİLLİ: Erkek adaylardan hâlen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımların-daki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.
YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçene-ğinde “Yaptı”yı seçeceklerdir.
YAPIYOR: Hâlen asker olanlar, İnternet başvu-ru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğin-de “Yapıyor”u seçeceklerdir.
YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1973 ve öncesi (1973, 1972, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.
MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olma-yanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine aşa-ğıdaki kayıt türlerinden kayıt yaptıracak erkek öğrenciler, İnternet başvuru adımlarında beyan ettikleri askerlik durumuna göre Askerlik Duru-mu Belgesini AÖF bürolarına vereceklerdir.
6.1. 2012 ÖSYS İle Yerleştirilen Adaylar
2012 ÖSYS ile yerleştirilen 1974 (dâhil) ile 1990 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayla-rın askerlik durumları kayıt yapan AÖF görevli-lerince https://kamu.turkiye.gov.tr adresindeki askerlik durumu sorgulama bağlantısından sor-gulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adaylardan “ASKERLİKLE İLİŞİKSİZ BELGESİ” alınmadan kayıtları yapılacaktır.
Sorgulama sonunda “Askerlik Şubesine Başvu-runuz” bilgisine ulaşılan adayların ise askerlik şubelerinden alacakları belgeye göre kayıtları yapılacaktır.
6.2. Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıracak Adaylar
Yatay Geçiş ile kayıt yaptıracak adaylar İnter-netten yapılan başvuruda beyan edilen “Asker-lik Durumu”na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.
Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden baş-vurularını yaparak yerli askerlik şubelerinden

durumlarını sormalı ve askerlikle ilişiksiz belge-sini almalıdırlar.
Kayıt için “Yerli askerlik şubesine faks çekildi, cevabı bekleniyor.” veya “Askerliğine karar alınması için hastaneye sevk edildi.” gibi maze-retleri içeren askerlik şubeleri yazıları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle askerlikle ilişiksiz belgesi askerlik şubesinden kayıt tarihleri içerisinde alınmalıdır. Askerlik şubesinden alınan belgedeki “İlişiksizlik Tarihi” AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kap-samalıdır. Örneğin 31 Ağustos 2012 tarihine kadar askerlikle ilişiği yoktur yazılı bir belge ile 10 Eylül 2012 tarihinde veya sonrasında kayıt yapılamaz.
 Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını göste-ren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz. Bu durumda olanlar, şubelerinden alacakları asker-likle ilişiksiz belgesiyle kayıtlarını yaptıracaklar-dır.
 Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Bel-ge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tara-fından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürle-tilip imzalatılacaktır.
“Askerlikle İlişiksiz Belgesi”nin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edil-mez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesin-likle yapılmayacaktır.
 T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıkla-malara uygun olarak askerlikle ilişiksiz belgesini vermek zorundadırlar.
 Milli Savunma Bakanlığınca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Kanu-nu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri ertelenme-mektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki uyarıya göre öğrenimlerini planlama-ları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir.

Bir yorum bırakın