Amasya Üniversitesi Bahar Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş (2013)

0
1993

Amasya Üniversitesi bahar döneminde 28 Ocak – 1 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Lisans ve önlisans bölümlerine.

Bahar Yarıyılı için; 28.01.2013 – 01.02.2013

Başvuru yeri; İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleridir.

Belgeler tamamlanmış olarak, bizzat aday tarafından yapılmalıdır.

Amasya Üniversitesi Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız. 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YATAY GEÇİŞ Şartları

A. GENEL KRİTERLER

1. Diploma programları arasında geçiş ancak önceden ilan edilen kontenjan sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde yapılabilir.

2. Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılamaz. Ayrıca ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3. Geçiş için öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı dönem dahil) başarıyla geçmiş olması gerekmektedir.

4. Vakıf ve Yabancı Üniversitelerden yatay geçişler, Vakıf ve Yabancı Üniversiteler için belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilir.

5. Yatay geçişle öğrenci kabulü; başarı sıralamasına göre yapılır. Başarı sıralaması aynı puan türündeki programlara geçişte merkezi yerleştirme puanının %90’ı ile öğrencinin genel not ortalamasının %10’u toplanarak hesaplanır. Not dönüştürmede Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “dönüştürme tablosu” kullanılır. Farklı puan türündeki programlara geçişte ise, başvuru yapılan diploma programı için geçerli olan puan türünde öğrencinin aldığı merkezi yerleştirme puanı esas alınır.

6. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

8. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, diğer koşulların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması koşulu aranır.

9. Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

10. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibak edeceği sınıfın belirlenmesinde, “Amasya Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.

11. 100’lük sistemin dışında değerlendirme yapan üniversitelerden gelen öğrencilerin, varsa 100’lük not değerleri dikkate alınır, yoksa diğer değerlendirme kriteri alınarak YÖK’ün 100’lük sisteme dönüştürme tablosu kullanılır.

12. Yatay geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf sayılır ve öğrenci otomasyon sistemine Notsuz Muaf olarak işlenir.

13. Yatay geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programında aldığı Ağırlıklı Akademik Not Ortalaması ile Amasya Üniversitesindeki Ağırlıklı Akademik Not ortalaması birleştirilerek Öğrencinin mezuniyetinde yeni bir Ağırlıklı Akademik Not ortalaması hesaplanır.

 

14. Bu ilkelerde hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”i hükümleri uygulanır.

 

B. KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar ve genel kriterler dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

2. Ayrıca öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

C. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

2. Kurumlar arası yatay geçiş için genel kriterlerde öngörülen başarı şartlarının karşılanması gerekir.

3. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

D. YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

1- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmak isteyen öğrenciler için; YÖK’ün bu öğretim kurumlarının denkliğini tanımış olması gerekmektedir.

2- Üniversitemiz senatosu tarafından Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı belirlenen programlara yatay geçiş yapılabilir.

3- Ayrıca öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

4- Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

E. NAKLEN GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim öğretim programının giriş puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartıyla nakledilebilirler.

 

F. GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Onaylı transkript (izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge, Adayın bağlı bulunduğu Fakülte /Yüksekokul tarafından onaylanmış olarak

3- Ders içerikleri

4- İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10 a girdiğine dair onaylı belge,

5- Not değerlendirme sistemi, 4’lük veya 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eş değer olduğunun onaylı belgesi.

6- Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge,

 

G. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Yükseköğretim Programlarına Başvurular,

Bahar Yarıyılı için; 28.01.2013 – 01.02.2013

Başvuru yeri; İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleridir.

Belgeler tamamlanmış olarak, bizzat aday tarafından yapılmalıdır.

Üniversitemiz Senatosunun 18.09.2012 tarihli ve 2012/124 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bir yorum bırakın