AÖF Kayıt İçin Gerekli Belgeler (2-17 Eylül 2013)

0
1490

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
a) 2013 ÖSYS ile Yerleştirilip Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf
Not: 2013 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadı-ğını, erkek adayların 1.75m’den, bayan aday-ların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
b) Jandarma MEÖP’e Kayıt Yaptıracak Aday-lardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf
6. Görev Belgesi (Çalıştığınız kurumdan te-min edilecektir)

c) AYÖS İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Fotoğraf
5. Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
6. Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
7. Türkçe Yeterlilik Belgesi
8. Askerlik Belgesi (Sadece uyruğundan biri T.C. vatandaşı olanlar)
Not: AYÖS ile kayıt yaptıracak adaylardan iste-nen belgelere ilişkin ayrıntılı açıklama gönderi-len kayıt mektubunda bulunmaktadır.
d) Af Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar-dan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf
6. Askerlik Durum Beyanı
7. Görev Belgesi
8. ÖSYS Sonuç Belgesi
Not: Af kapsamında Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadı-ğını, erkek adayların 1.75m’den, bayan aday-ların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
1. İnternet Başvuru Belgesi
“İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit.anado lu.edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belge-

dir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptı-ğınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE im-zalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.
Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenci-ye ait olacaktır.
Mazeretli kayıt tarihlerinde kayıt yaptıran öğren-ci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendi-sine attırmalıdırlar.
2. Fotoğraflı – İmzalı Form
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”da ÖSYM kayıtlarında olan veya yükledi-ğiniz dijital fotoğraf yer alacaktır. Dijital fotoğra-fınız kayıt yapan AÖF büro görevlisi tarafından kayıt kurallarına uygun olmadığı için kabul edil-memesi hâlinde Fotoğraflı-İmzalı Form’unuza 12. sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uy-gun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süre-since kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna tes-lim ediniz.
Sizlerden bu formla alınan imzanız, bilgi iş-lem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıt-larındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.
3. Öğrenci Bilgi Formu
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”nda ÖSYM kayıtlarında olan veya yükle-diğiniz dijital fotoğraf yer alacaktır. Dijital fotoğ-rafınız kayıt yapan AÖF büro görevlisi tarafın-dan kayıt kurallarına uygun olmadığı için kabul edilmemesi hâlinde “Öğrenci Bilgi Formu”nuza 12. sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uy-gun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri veri-lecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alın-caya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sı-navlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.
25 Kasım 2013 tarihinden itibaren “Öğrenci Kimlik Kartı”nızı bağlı olduğunuz AÖF bürosun-dan alırken bu formu büroya teslim ediniz.
4. Öğrenim Belgesi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğ-renim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Bir yükseköğretim kuru-munda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu yük-seköğretim kurumu tarafından “Aslı Gibidir” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlar-ca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiy-le kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF büro-suna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülme-den AÖF bürosunca “Aslının aynıdır.” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi”nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

acik ogretim aof
4.1. “2013 ÖSYS” ile Yerleştirilip Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Öğrenim Belgesi
a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Dip-lomasını kaybedenler ise mezun oldukları okul-dan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracak-lardır.
b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Foto-kopisi: 2012-2013 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması
henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
4.2. “Jandarma MEÖP”e Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Öğrenim Belgesi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, dip-lomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracak-lardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun ol-dukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
4.3. “Af Kapsamında Kayıt” Yaptıracak Aday-lardan İstenecek Öğrenim Belgesi
Adaylar diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı foto-kopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
Af kapsamında Açıköğretim Fakültesi Okulön-cesi Öğretmenliği Lisans Programına kayıt yap-tıracak adayların Meslek Liseleri’nin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı” bölümlerinin birinden me-zun olduklarını gösteren diplomanın onaylı sure-tini vereceklerdir.
Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında ka-lan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve serti-fikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
4.2. “Jandarma MEÖP”e Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Öğrenim Belgesi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, dip-lomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracak-lardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun ol-dukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
4.3. “Af Kapsamında Kayıt” Yaptıracak Aday-lardan İstenecek Öğrenim Belgesi
Adaylar diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı foto-kopisi ile kayıt yaptıracaklardır.
Af kapsamında Açıköğretim Fakültesi Okulön-cesi Öğretmenliği Lisans Programına kayıt yap-tıracak adayların Meslek Liseleri’nin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı” bölümlerinin birinden me-zun olduklarını gösteren diplomanın onaylı sure-tini vereceklerdir.
Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında ka-lan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve serti-fikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.
5. Fotoğraf
Kayıt için ÖSYM kayıtlarında olan veya İnternet başvurusunda yüklediğiniz dijital fotoğraf kulla-nılacaktır. Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması hâlinde, kayıt görev-lisi öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutun-da fotoğraf isteyecektir. Bu nedenle AÖF büro-suna kayıt için giderken 4 adet fotoğrafı yanı-nızda bulundurmanız gerekmektedir. 4 fotoğraf-tan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine kona-cak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru site-sinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacak-tır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalı-dır.
Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, ada-yın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu husu-sa dikkat etmeleri gerekmektedir. Fotoğrafı yu-karıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeye-cektir.
6. Askerlik Durum Beyanı
Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvu-ru adımlarında seçeceklerdir.
TECİLLİ: Erkek adaylardan hâlen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımların-daki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.
YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçene-ğinde “Yaptı”yı seçeceklerdir.
YAPIYOR: Hâlen asker olanlar, İnternet başvu-ru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğin-de “Yapıyor”u seçeceklerdir.
YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1974 ve öncesi (1974, 1973, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.
MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olma-yanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine aşa-ğıdaki kayıt türlerinden kayıt yaptıracak erkek öğrenciler, İnternet başvuru adımlarında beyan ettikleri askerlik durumuna göre Askerlik Duru-mu Belgesini AÖF bürolarına vereceklerdir.
Kayıt için ÖSYM kayıtlarında olan veya İnternet başvurusunda yüklediğiniz dijital fotoğraf kullanılacaktır. Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması hâlinde, kayıt görev-lisi öğrenciden 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutun-da fotoğraf isteyecektir. Bu nedenle AÖF bürosuna kayıt için giderken 4 adet fotoğrafı yanı-nızda bulundurmanız gerekmektedir. 4 fotoğraf-tan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru site-sinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalı-dır.
Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, ada-yın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu husu-sa dikkat etmeleri gerekmektedir. Fotoğrafı yu-karıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeye-cektir.

Bir yorum bırakın