AÖF Koşullu Ders Geçme Rehberi

68
44543

Bu rehberlik yazımızda Anadolu Üniversitesi AÖF Koşullu Ders Geçme notlarını ve bunların genel not ortalaması ile ilişkisini açıklamaya çalışacağız. Koşullu geçmenin belirli bir ders notu yoktur, çünkü çan eğrisi sistemi nedeniyle geçme notları değişkendir. 

Genel olarak olayı anlatalım: Koşullu ders geçme harf notları: CD, DC ve DD’dir. FF ile koşullu geçilmez, FF ile kaldıysanız seneye aynı dönem o dersi almak zorunda kalırsınız.

Koşul bunun neresinde ? diye soruyorsunuzdur: Bu harf notlarıyla dersi geçmek için tek koşul genel not ortalamanızın (GNO) 2.00 ve üzeri olmasıdır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri değilse bu derslerden geçemezsiniz ancak bir sonraki dönem genel not ortalamanızı yükseltirseniz bu derslerden geçmiş sayılırsınız.

Ayrıca genel not ortalamanız 2.00′ altındaysa dönem sonunda akademik yetersizlik uyarısı alırsınız.

Mezun olmak için bile genel not ortalamanız 2.00 üzeri olmalıdır. Bu nedenle belli bir düzeyde başarı yakalamaya devam ediniz.

AA:    Geçer
AB:    Geçer
BA:    Geçer
BB:    Geçer
BC:    Geçer
CB:    Geçer
CC:    Geçer
CD:    Koşullu Geçer
DC:    Koşullu Geçer
DD:    Koşullu Geçer
FF:    Tekrar

Aşağıda Hakan Çavuş ismiyle belirtilen kişi gerçek değildir, örnek olması amacıyla eklenmiştir. Bilgiler AÖF dönemlik kredili sistem kılavuzundan alınmıştır.

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten ba-ğıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değer-lerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bu-lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

Örneğimizdeki Adalet Önlisans Programı öğrencisi Hakan ÇAVUŞ’un sorumlu olduğu güz dönemi derslerinin ECTS yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileri aşağıdaki tabloda ol-duğu gibidir. Tüm programlarımızda belirlenmiş olan kredi değerleri ECTS kredileridir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) bir akademik denklik sistemi olup temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak ta-nınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise kredi ve notlandırma konuların-da Avrupa çapında standartlaşmayı, şeffaflığı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesi-nin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yük-seköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Üniversitemiz de bu konuda Türkiye’de öncü yükseköğretim kurumlarından biri olarak dönemlik sisteme geçişle birlikte tüm derslerini ECTS kredileri olarak tanımlamıştır.

Hakan ÇAVUŞ güz döneminde yapılan sınavlar sonucunda bu tabloda verilen harf notlarını almıştı.

1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Harf

Notu

Harf Notu Kat-sayısı (HNK) (*) ECTS

Kredisi

ECTS x HNK
ADALET MESLEK ETİĞİ BA 3,3 4 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB 2,3 3 6,9
İNGİLİZCE I CB 2,3 3 6,9
MEDENİ HUKUK I CB 2,3 4 9,2
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC 2,0 4 8,0
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC 1,3 4 5,2
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF 0,0 4 0,0
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF 0,0 4 0,0
TOPLAM KREDİ 30 49,4

1. Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un güz döneminde Dönem Not Ortalaması 1,65. Öğrencimiz birinci yarıyılda olduğu için bu ortalama aynı zamanda Genel Not Ortalaması olmaktadır.

1. Dönem Sonunda Genel Not Ortalaması

Bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönem sonunda en az 2,00 olması gerekir. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye in-ternette öğrenci sayfasında “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ’un GNO 1,65 olduğundan bu öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılacaktır.

aof ders ortalamasi

9. Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenciye duyurulur. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” alan öğrencinin, bir son-raki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorunda-dır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağla-ması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders ekle-sil işlemi sırasında, CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez.

Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ adlı öğrencinin 2. yarıyıl (Bahar Dönemi) derslerini inceleyelim. Öğrencinin 2. yarıyıl dersleri ve harf notları aşağıdaki gibi olsun.

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) ECTS

Kredisi

Harf

Notu

Harf Notu Katsayısı (HNK) ECTS x HNK
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR 4 BA 3,3 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 BB 3,0 9,0
MEDENİ HUKUK II 4 BC 2,7 10,8
İNGİLİZCE II 3 BC 2,7 8,1
KALEM MEVZUATI 4 CB 2,3 9,2
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4 CC 2,0 8,0
İNFAZ HUKUKU 4 DC 1,3 5,2
İDARİ YARGI 4 CC 2,0 8,0
TOPLAM KREDİ 30 71,5

aöf kayıt yenileme

2. Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un bahar döneminde Dönem Not Ortalaması 2,38. Şimdi bu öğrencimizin Ge-nel Not Ortalamasını hesaplayacak olursak.

Genel Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkardığı için 1. yarıyıl-dan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersinden geçmiş olacaktır. 1. yarıyıldan, FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” derslerini ise; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda GNO 2.00’in altında kalacak şekilde örneğimizi değiştirelim.

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) ECTS

Kredisi

Harf

Notu

Harf Notu Katsayısı (HNK) ECTS x HNK
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 BC 2,7 8,1
KALEM MEVZUATI 4 CB 2,3 9,2
MEDENİ HUKUK II 4 CB 2,3 9,2
İDARİ YARGI 4 CC 2,0 8,0
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4 CC 2,0 8,0
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR 4 DC 1,3 5,2
İNFAZ HUKUKU 4 DC 1,3 5,2
İNGİLİZCE II 3 DD 1,0 3,0
TOPLAM KREDİ 30 55,9

2.Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un 2. yarıyılda Dönem Not Ortalaması 1,86 oldu, Genel Not Ortalaması ise;

Genel Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olduğu için öğrenci-nin durumu tekrara dönüşecektir.

Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkaramadığı için 1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersini ve FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” derslerini; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.

1. Yarıyıl (Güz Dönemi) HARF

NOTU

DURUM
ADALET MESLEK ETİĞİ BA Geçti
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF Kaldı
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC Geçti
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF Kaldı
MEDENİ HUKUK I CB Geçti
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC Kaldı
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB Geçti
İNGİLİZCE I CB Geçti

3. yarıyılda Hakan ÇAVUŞ, 1. yarıyılın dersleriyle birlikte 3. yarıyılda alacağı derslerinden başarılı olup Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması halinde 2. yarıyıldaki CC ve FF arasındaki DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar” ve “İn-faz Hukuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini geçmiş olacaktır.

Öğrencimiz Hakan ÇAVUŞ 3. yarıyılda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çı-karması halinde; 

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) HARF NOTU DURUM
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC Geçti
İDARİ YARGI CC Geçti
İNFAZ HUKUKU DC Geçti
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
İNGİLİZCE II DD Geçti

Ancak, Hakan ÇAVUŞ 3. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olması halinde ise;

  1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar”, “İnfaz Hu-kuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini, bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 4. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) HARF NOTU DURUM
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC Kaldı
İDARİ YARGI CC Geçti
İNFAZ HUKUKU DC Kaldı
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
İNGİLİZCE II DD Kaldı

 

68 YORUMLAR

Bir yorum bırakın