AÖF Koşullu Ders Geçme Rehberi

AÖF Koşullu Ders Geçme Rehberi

10992
65
PAYLAŞ

Bu rehberlik yazımızda Anadolu Üniversitesi AÖF Koşullu Ders Geçme notlarını ve bunların genel not ortalaması ile ilişkisini açıklamaya çalışacağız. Koşullu geçmenin belirli bir ders notu yoktur, çünkü çan eğrisi sistemi nedeniyle geçme notları değişkendir. 

Genel olarak olayı anlatalım: Koşullu ders geçme harf notları: CD, DC ve DD’dir. FF ile koşullu geçilmez, FF ile kaldıysanız seneye aynı dönem o dersi almak zorunda kalırsınız.

Koşul bunun neresinde ? diye soruyorsunuzdur: Bu harf notlarıyla dersi geçmek için tek koşul genel not ortalamanızın (GNO) 2.00 ve üzeri olmasıdır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri değilse bu derslerden geçemezsiniz ancak bir sonraki dönem genel not ortalamanızı yükseltirseniz bu derslerden geçmiş sayılırsınız.

Ayrıca genel not ortalamanız 2.00′ altındaysa dönem sonunda akademik yetersizlik uyarısı alırsınız.

Mezun olmak için bile genel not ortalamanız 2.00 üzeri olmalıdır. Bu nedenle belli bir düzeyde başarı yakalamaya devam ediniz.

AA:    Geçer
AB:    Geçer
BA:    Geçer
BB:    Geçer
BC:    Geçer
CB:    Geçer
CC:    Geçer
CD:    Koşullu Geçer
DC:    Koşullu Geçer
DD:    Koşullu Geçer
FF:    Tekrar

Aşağıda Hakan Çavuş ismiyle belirtilen kişi gerçek değildir, örnek olması amacıyla eklenmiştir. Bilgiler AÖF dönemlik kredili sistem kılavuzundan alınmıştır.

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten ba-ğıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değer-lerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bu-lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

Örneğimizdeki Adalet Önlisans Programı öğrencisi Hakan ÇAVUŞ’un sorumlu olduğu güz dönemi derslerinin ECTS yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileri aşağıdaki tabloda ol-duğu gibidir. Tüm programlarımızda belirlenmiş olan kredi değerleri ECTS kredileridir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) bir akademik denklik sistemi olup temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak ta-nınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise kredi ve notlandırma konuların-da Avrupa çapında standartlaşmayı, şeffaflığı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesi-nin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yük-seköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Üniversitemiz de bu konuda Türkiye’de öncü yükseköğretim kurumlarından biri olarak dönemlik sisteme geçişle birlikte tüm derslerini ECTS kredileri olarak tanımlamıştır.

Hakan ÇAVUŞ güz döneminde yapılan sınavlar sonucunda bu tabloda verilen harf notlarını almıştı.

1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Harf

Notu

Harf Notu Kat-sayısı (HNK) (*) ECTS

Kredisi

ECTS x HNK
ADALET MESLEK ETİĞİ BA 3,3 4 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB 2,3 3 6,9
İNGİLİZCE I CB 2,3 3 6,9
MEDENİ HUKUK I CB 2,3 4 9,2
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC 2,0 4 8,0
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC 1,3 4 5,2
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF 0,0 4 0,0
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF 0,0 4 0,0
TOPLAM KREDİ 30 49,4

1. Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un güz döneminde Dönem Not Ortalaması 1,65. Öğrencimiz birinci yarıyılda olduğu için bu ortalama aynı zamanda Genel Not Ortalaması olmaktadır.

1. Dönem Sonunda Genel Not Ortalaması

Bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönem sonunda en az 2,00 olması gerekir. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye in-ternette öğrenci sayfasında “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ’un GNO 1,65 olduğundan bu öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılacaktır.

aof ders ortalamasi

9. Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenciye duyurulur. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” alan öğrencinin, bir son-raki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorunda-dır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağla-ması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders ekle-sil işlemi sırasında, CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez.

Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ adlı öğrencinin 2. yarıyıl (Bahar Dönemi) derslerini inceleyelim. Öğrencinin 2. yarıyıl dersleri ve harf notları aşağıdaki gibi olsun.

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) ECTS

Kredisi

Harf

Notu

Harf Notu Katsayısı (HNK) ECTS x HNK
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR 4 BA 3,3 13,2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 BB 3,0 9,0
MEDENİ HUKUK II 4 BC 2,7 10,8
İNGİLİZCE II 3 BC 2,7 8,1
KALEM MEVZUATI 4 CB 2,3 9,2
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4 CC 2,0 8,0
İNFAZ HUKUKU 4 DC 1,3 5,2
İDARİ YARGI 4 CC 2,0 8,0
TOPLAM KREDİ 30 71,5

aöf kayıt yenileme

2. Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un bahar döneminde Dönem Not Ortalaması 2,38. Şimdi bu öğrencimizin Ge-nel Not Ortalamasını hesaplayacak olursak.

Genel Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkardığı için 1. yarıyıl-dan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersinden geçmiş olacaktır. 1. yarıyıldan, FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” derslerini ise; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Örneğimizdeki Hakan ÇAVUŞ 2. yarıyıl sonunda GNO 2.00’in altında kalacak şekilde örneğimizi değiştirelim.

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) ECTS

Kredisi

Harf

Notu

Harf Notu Katsayısı (HNK) ECTS x HNK
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 BC 2,7 8,1
KALEM MEVZUATI 4 CB 2,3 9,2
MEDENİ HUKUK II 4 CB 2,3 9,2
İDARİ YARGI 4 CC 2,0 8,0
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 4 CC 2,0 8,0
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR 4 DC 1,3 5,2
İNFAZ HUKUKU 4 DC 1,3 5,2
İNGİLİZCE II 3 DD 1,0 3,0
TOPLAM KREDİ 30 55,9

2.Dönem Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un 2. yarıyılda Dönem Not Ortalaması 1,86 oldu, Genel Not Ortalaması ise;

Genel Not Ortalaması

Hakan ÇAVUŞ’un 2. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olduğu için öğrenci-nin durumu tekrara dönüşecektir.

Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkaramadığı için 1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Türk Anayasa Hukuku” dersini ve FF aldığı “Halkla İlişkiler ve İletişim” ve “İdare Hukukuna Giriş” derslerini; bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 3. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.

1. Yarıyıl (Güz Dönemi) HARF

NOTU

DURUM
ADALET MESLEK ETİĞİ BA Geçti
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FF Kaldı
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI CC Geçti
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ FF Kaldı
MEDENİ HUKUK I CB Geçti
TÜRK ANAYASA HUKUKU DC Kaldı
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I CB Geçti
İNGİLİZCE I CB Geçti

3. yarıyılda Hakan ÇAVUŞ, 1. yarıyılın dersleriyle birlikte 3. yarıyılda alacağı derslerinden başarılı olup Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması halinde 2. yarıyıldaki CC ve FF arasındaki DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar” ve “İn-faz Hukuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini geçmiş olacaktır.

Öğrencimiz Hakan ÇAVUŞ 3. yarıyılda Genel Not Ortalamasını 2,00 ve üzerine çı-karması halinde; 

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) HARF NOTU DURUM
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC Geçti
İDARİ YARGI CC Geçti
İNFAZ HUKUKU DC Geçti
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
İNGİLİZCE II DD Geçti

Ancak, Hakan ÇAVUŞ 3. yarıyıl sonunda Genel Not Ortalaması 2,00’ın altında olması halinde ise;

 1. yarıyıldan DC harf notu almış olduğu “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar”, “İnfaz Hu-kuku” dersi ile DD aldığı “İngilizce II” derslerini, bu derslerin ilk verildiği dönemde yani 4. yarıyılda tekrar almak zorunda olacaktır.
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) HARF NOTU DURUM
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DC Kaldı
İDARİ YARGI CC Geçti
İNFAZ HUKUKU DC Kaldı
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ CC Geçti
KALEM MEVZUATI CB Geçti
MEDENİ HUKUK II CB Geçti
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II BC Geçti
İNGİLİZCE II DD Kaldı

 

65 YORUMLAR

 1. Sistem güzel fakat en azından yıl sonunda kaldığımız derslerden bütünleme sınavı yapılmasını istiyoruz.

 2. merhaba,
  tek anlamadığım nokta şu; 4.sınıf’ta güz döneminde bir tane DC dersim var ama 2 ortalamasını geçtim doğal olarak bu DC olan derside geçmiş bulunuyorum. Peki bahar döneminde diyelim 2 tane DC dersim var ve 2 ortalamasını tutturamadım:
  sadece bahar dönemindeki 2 adet DC dersten mi sorumluyum yoksa güz dönemindeki DC derside buna dahil ediliyor mu?

  Cvb verirsenin çok sevinicem.

  Saygılar.

 3. merhaba,
  benim de anlamadığım bir nokta var
  1.dönem not ortalamam 3.50 eğer 2.dönem not ortalamam 1.50 olursa ve koşullu dersim kalırsa;
  (3.50+1.50)/2= 2.50 genel ortalamam 2.50 olduğu için 2. dönemdeki koşullu dersten geçer miyim?
  yoksa 2. dönem ortalamam 1.50 olduğu için 2. dönemdeki bu koşullu dersten kalır mıyım?

  cevaplarsanız çok sevinirim
  şimdiden teşekkürler…

 4. Güzde ki tek dersimi koşullu geçtim fakat bahar kalırsa eğer seneye, baharda da yapıcam gibi güzde de kayıt yenilemek ve harç ödemek zorunda mı olucam hiç dersim yokken acaba. Yoksa güzü es geçip sadece baharımı ödemem gerekecek . Bu konuda biraz kafam karıştı da..

  • emin değilim ama bildiğim kadarıyla o ders bir dönem atlama olmayabilir yine de büroya sorun derim.

 5. Merhaba benim iki tane sorum var

  1.si ilk dönemden 3 tane şartlı dersim var ama genel ortalamam 2,61 bu halde o şartlılardan geçmiş sayılıyor muyum?

  2.si ise 2. dönemden de cd-dc-dd arası ders getirsem ve ortalamam 2,00 üzerinde olsa 2. dönem derslerinden de geçmiş sayılır mıyım?

  Yani her iki dönem içinde de şartlı dersim olsa ve genel ortalamam 2,00 üzerinde olsada tüm derslerden geçmiş sayılır mıyım?

  Şimdiden teşekkürler.

 6. final sınavına giremediğin takdirde bunu rapor alarak bi şeklde telafi etme şansım var mı yoksa direk dönemim mi uzar?

 7. benim güz dönemim de GNO 3.07 kaldığım ders yok fakat bahar döneminde koşullu dersim olursa güz dönemim deki yüksek ortalamamın bahar dönemine faydası var mı teşekkürler şimdiden.

 8. merhaba ben bu dönem tek dersten (ingilizceden) sınava girdim ve ortamam 33,şimdi 32 ve üzeri olunca ortalamaya bakılıp geçileceğine göre bu ortalama tek derse göremi yapılacak nasıl olacak çok merak ediyorum,güz döneminde ortalamam 2.40 acaba geçmişmiyimdi? ilgilenirseniz çok memnun olurum.

  • sınıf ortalaması tek derse göre bakılacak. genel not ortalamanız 2.00 üzerinde olursa, koşullu notlarla geçebileceksiniz.

 9. matematik1 den ff ,matematik2den dd aldım not ortalamam 2.20. mat1 ve mat2’nin ortalamsı ne olur??bu sene tekrar mı alıcam bu dersi?

 10. Merhabalar.
  Benim 1.dönem GNO’m 2.240 , 2.dönem GNO’m ise 1.830 . Burada yazılanları iyice anladım fakat dershanedeki hocalarım 1.dönemdeki ve 2. dönemdeki CD,DC,DD notlu derslerimi geçmem için 2.dnemdeki GDOmın önemli olmadığını söylediler.
  Onların hesaplaması şöyle: (2.240 +1.830) / 2 sonucu 2.00 ve üzerindeyse şartlı dersleri geçebiliyorum.Bu konudaki yorumunuzu rica ediyorum.Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler.

 11. slm birinci dönem genel not ortalamam 2,080 ıkıncı donem 1,990 2 dersyen uyarı aldım bu gno gore uyarı aldığım derslerden gecıyomuyum

 12. bunlar bahar dönemi ,,dönem sonu not ortalamam 3 ü geçiyor ama genel notu ortalaması 1,89 geçemediğim için sosyal politikayı tekrar mı alıyorum ?
  ÇEK302U GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 4.0 60 – – – – – – 70 67.000 AA
  ÇEK304U SENDİKACILIK 4.0 55 – – – – – – 80 72.500 AA
  ÇEK306U ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA 5.0 35 – – – – – – 45 42.000 BC
  HUK302U TOPLU İŞ HUKUKU 5.0 55 – – – – – – 70 65.500 BA
  PSİ104U ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 4.0 65 – – – – – – 70 68.500 AB
  SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5.0 50 – – – – – – 70 64.000 BA
  ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA HARF NOTU DAĞILIMI

  HA
  DD 28,61

  Öğretim Yılı Dönem Dönem Not Ort. Genel Not Ort. Durum
  2012 1 0,190 0,190 Uyarı
  2012 2 3,460 1,820 Tekrar

  buradaki tekrar ne oluyor,

 13. Merhabalar benim size bir sorum olacak güz döneminden 3 kosullu geçer notum var ve guz donemin genel not ortalaması 1.86. Bahar döneminin genel not ortalaması 2.60 ben güz döneminin kosullu derslerini gecmis sayiliyormuyum

 14. Ilk dönem genel not ortalaması 2.21 ikinci dönem genel not ortalaması 1.48 koşullu derslerimi tekrar ediyormuyum

 15. benim ilk dönem ortalamam 2 nin üzerinde ama kosulluderslerimde vardi. Fakat basarili yaziyordu. Bahar doneminde ortalamam 2 nin altinda. Genel not ortalamasida 2 nin altinda. ve kosullu derslerim yiene var. Yaninda uyari yaziyor. Simdi ben ne yapacagim seneye 3.yariyilimda guz donemindeki kosullu dersleride alacak miyim. Yoksa sadece bahardakilerimi. Yoksa 3. Donemde hic kosullu ders almayip bize atadiklari 30 kredilik derslerin ortalamasini en az 2 yapip 2.donemde uyari aldigim kosullu dersleri vermis mi sayilacagim. Bana guzelce aciklarsaniz bunu sevinirim. Cunku herkes farkli seyler soyluyor. Cevabinizi bekliyorum. Simdiden tesekkurler

 16. merhaba benim güz dönemi gno:2,21-başarılı diyor ve 2 tane ff dersim var.
  bahar dönemi gno:1,95 uyarı yazıyor,bahar döneminde ff dersim yok.
  şimde ben 2.sınıfa geçtim mi demek oluyor..

 17. selam 1.dönem not ortalamam 2nin altında ve koşullu derslerm var ancak 2.dönem ortalamam 2nin üzernde bu durumda 1.dönemin koşullu derslerini geçmiş olurmuyum.cevap verirseniz sevinirim.iyi günler.

 18. Merhaba, Güz döneminde Dönem not ortalamam 2 nin altında Genel not ortalamam ise 2 nin üzerinde Bahar dönemi de aynı şekilde. Notlarıma gelince CB-DC-FF HANGİLERİNDEN KALDIM HANGİLERİNDEN GEÇTİM LÜTFEN YARDIMCI OLUN BANA

 19. benim ilk dönem genel ortalam 1,680 ve 3 tane koşullu gecer dersım var. 2,dönem ise genel not ortalamam 2,220 ve sadece bir tane koşullu gecer dersim var bu durumda mezun oluyormuyum yardımcı olursan sevınırım

 20. Merhaba Arkadaşlar.Dördüncü sınıf işletme öğrencisiyim.Benim güz döneminden 4 adet DC olan dersim bulunmakta.İlk dönem ”GNO=1,71” di.Bahar döneminde 1 dersim DC fakat ”GNO= 2,01”.Bu durumda ilk dönemki DC olan derslerimide vermiş olup mezun olabiliyor muyum?Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler…

 21. merhabalar 4.sınıf 1.donem 4 sartlı 2.donem 1 sartlı var .ılk donem 4 dersten aldıgım notlarla genel ortalamyı 2 yaparsam 2.donem sartlıları vermeme gerek var mı ve dırekt mezun olurmuyum saygılar

 22. merhabalar gri bilge
  size bir sorum olucak cevaplarsanız sevinirim benim 1 dönem genel ortalamam 1.93 ve bi dersim ff ancak 2 dönem ortalamam 2.02 ve ff dersim yok ben şimdi 1 dönemdeki sadece ff olan derstenmi sorumluyum teşekkürler şimdiden

 23. ADL106U

  İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ

  4,00

  40,00

  45,00

  43,50

  CD

  BİL102U

  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

  3,00

  50,00

  55,00

  53,50

  BB

  İNG102U

  İNGİLİZCE II

  3,00

  30,00

  5,00

  12,50

  FF

  SHZ102U

  İŞ ETİĞİ

  4,00

  40,00

  45,00

  43,50

  CC

  SHZ104U

  SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

  4,00

  70,00

  45,00

  52,50

  CB

  SHZ106U

  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

  4,00

  60,00

  55,00

  56,50

  CB

  SHZ108U

  TEMEL BAKIM HİZMETLERİ

  4,00

  40,00

  70,00

  61,00

  BA

  SOS116U

  SOSYAL SORUNLAR

  4,00

  50,00

  45,00

  46,50

  CB

 24. merhaba arkadaşlar, 1. dönem den 1 tane ff ve 2 tanede koşullu dersim var, 2.dönemden ise sadece 2 koşullu dersim var. ve iki dönemde not ortalamam 2 nin altında, eğer 1.dönem ortalamamı 2 nin üzerine çıkarabilirsem 2.dönemdeki derslerden direkt sorumluluğum kalkar mı??

 25. mrh.aöf de koşullu geçtiğimiz derslerden koşul şartı sadece 1 öğretim yılı için mi?(2012-2013) yoksa mezun olana kadar koşullu geçtiğimiz dersler için gno herzaman 2 ve üstünde tutmamız şart mi? gno 2 nin altında olursa koşullu geçilen dersler tekrar karşımıza çıkarmı?

 26. merhaba arkadaşlar
  8 İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5,0 FF Kaldı
  8 İŞL406U STRATEJİK YÖNETİM II 5,0 DD Koşullu Geçer (***)
  8 PZL402U KÜRESEL PAZARLAMA 4,0 DC Koşullu Geçer (***)

  notlarım bunlar koşullu geçtiğim derslerden tekrar sınava gireceğim anlamına mı geliyor yoksa ff olan dersimi verip 2.00 ortalamasını tutturursam koşullu olan derslerimi de otomatik olarak gecer miyim?

  cevaplarsanız sevinirim,ıyı calışmalar

 27. merhaba , geçen yıl bahar döneminde 4 tane dc dd cd derslerim var , bu dönem 2.00 üstüne çıkarsam geçmiş sayılıyomuyum o derslerden yoksa, önümüzdeki dönem tekrar almak zorundamı kalıyorum

 28. Benm bu dönemden 1 dersim vardı yanı 4. Sınıf uzattım okulu. Oderste DC düştü ortalama 1 düşüyor . Yani dersim şartlı düştü. Seneye tekrar o dersten sınava girecek miyim, yoksa dönem kurtuldu mu. Gecen dönem 2 nin üzerinde ortalamam

 29. Donem ortalamam 2.700 genel not ortalamam 1.920 güz döneminde ve hic Cc bile yok hepsi CB ve ustun gectimmi

 30. meraba benim de bir sorum olacak ben geçen sene 7. dönemden 3 tane dersim kalmışdı ve onları verdim genel not ortalamam 2.00 üzerinde 8. dönemde koşullu olanları geçiyormuyum yoksa onları tekrar vermek zorundamıyım

 31. benım bu donem not ortalamam 1,56 ama once kı 2011 2012 donemlerım kotu oldugu ıcın bu durumda bu donemde kı ortalamam ıse 2,14 almısım 2011 2012 sonucları genele not ortalamasını etkılıyormu etkılıyorsa bıle ıkıncı donemden kac almam gerekıyor .
  cvp vrırsenız cok sevınırım tskler :)

 32. hocam 11 tane dersten 10 tanesinden 2.01 ortalama ile geçtim kaldığım ingilizce dersimden gelecek sene ff yerine dd alsam geçermiyim yoksa cc mi almam lazım gelecek sene ingilizce 2.01 lik ortalamaya tabii mi yoksa bağımsız mı değerlendirilecek ilginize teşekkürler

 33. Süper anlatım ama sistem karısık geliyor bana 1 sorum olcakdı benim 1. Dönem tekrar 2. Dönem basarı yazıyor yani güz dönemi 3.55 dönem not ortalaması 2.55 genel not ortalaması yapdım fakat 1. Dönem yani bahar dönemi 0.65 ortalama ve tekrar yazıyor ben 2. Dönem yani güz dönem 2.55 ortalama genel ortalama yapdigim için bahar döneminide gecmis olurmuyum lütfen cevaplayınız simdi kayıtlar basladı bana sistem tekrar yazan dersleri degilde yani 3 sınıf 2. Dönemi degilde 4.sınıf 2. Dönemi verdi halbuki ben 3. Sınıf ım suan

 34. Süper anlatım ama sistem karısık geliyor bana 1 sorum olcakdı benim 1. Dönem basarılı 2. Dönem tekrar yazıyor yani güz dönemi 3.55 dönem not ortalaması 2.55 genel not ortalaması yapdım fakat 1. Dönem yani bahar dönemi 0.65 ortalama ve tekrar yazıyor ben 2. Dönem yani güz dönem 2.55 ortalama genel ortalama yapdigim için bahar döneminide gecmis olurmuyum lütfen cevaplayınız simdi kayıtlar basladı bana sistem tekrar yazan dersleri degilde yani 3 sınıf 2. Dönemi degilde 4.sınıf 2. Dönemi verdi halbuki ben 3. Sınıf ım suan hic bir dönemden ff im yok

 35. 4 yıllık işletme okuyorum son sınıf son dönemden iki dersim var bu dersleri koşullu geçmem durumunda mezun olurmuyum ders notları koşullu geçme puanı olursa geçme durumum neye göre değerlendirilecek?(geçmiş dönemler genel not ortalamalarım 2.00 üzeriydi)

 36. Selamlar Cevap verirseniz sevinirim Tek ders sınavından Şartlı notla geçiliyor mu ? FF den kaldığımız dersi en kötü DD yaparsak ortalamamız da 2.00 üzerinde geçebiliyormuyuz. Bir kaç yerde Tek ders sınavından sadece CC not almamız gerektiği duyumlarını aldım bilgilendirirseniz sevinirim.

 37. 2. dönemde bir tane FF dersim var ingilizce not ortalamam 3,60 bu dersi önümüzdeki sene baharda tekrarmı alıcam

 38. ŞİMDİ BEN BİR ŞEY ÖGRENMEK İSTİYRORUM BAHAR DÖNEMİNDE BENİM DC LERİM VAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜZ DÖNEMİNDE SINAVA GİRİP ORTALAMAMI 2 VE ÜSTÜ YAPARSAM BAHAR DÖNEMİNDEKİ DC OLAN DERSLERİ ALIRMIYIM LÜTFEN BİRİ CVB VERSİN

 39. arkadaşlar belki bi kaçınız benim durumumda olabilirsiniz..geçen sene ilk dönem uyarı aldım 2. dönem tekrar aldım ve bu yıl ilk dönem uyarı almam gerekirken tekrar yazıyor bu yılın 2. dönemi başarılı yani 2.00 ortalamasını üstünde notlarım var bu ortalama ilk döneme etkisi varmı yani ilk dönemde dc olan dersleri geçmiş sayılırmıyım..çok acil cevap netten araştırdım ama bulamadım yardım..

 40. arkadaslar bende ki notlar bu şekilde.ff lerden kaldım bılıyorum diğerlerini anlayamıyorum.Biri yardımcı olabılirmi acaba???

  FİN201U FİNANSAL YÖNETİM I 5,00 25,00 30,00 28,50 FF

  İŞL401U DENETİM 5,00 30,00 30,00 30,00 FF

  İŞL403U SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR 5,00 35,00 45,00 42,00 DC

  İŞL405U STRATEJİK YÖNETİM I 5,00 75,00 35,00 47,00 CD

  MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 5,00 60,00 45,00 49,50 CB

  MUH301U MALİYET MUHASEBESİ 4,00 35,00 30,00 31,50 DC

  Öğretim Yılı Dönem Dönem Not Ort. Genel Not Ort. Durum
  2014 GÜZ DÖNEMİ 1,09 1,89 Tekrar
  2013 BAHAR DÖNEMİ 1,74 1,95 Tekrar
  2013 GÜZ DÖNEMİ 1,90 1,60 Tekrar
  2012 BAHAR DÖNEMİ 1,11 1,08 Tekrar
  2012 GÜZ DÖNEMİ 1,05 0,53 Uyarı

 41. Merhaba arkadaşlar ben aöf adalet bölümü 2. sınıf ögrencisyim. benim GNO 1.94 dönem sonu ise alacagım ders sayısı 45 krediyi geçmektedir yani 13 dersim var mezun olmak için . Ben 13 dersin 13 ünü alamıyorum. sadece 11 ine kredim yatiyor diger 2 dersi alamayacagım. Alamadıgım 2 dersi şartlı geçmiştim. ben bu 11 dersi verip ve GNO sını 2.00 üstüne çıkarırsam bu yıl mezun olabilir miyim?

  bürodaki görevliler 2 dersi alamadıgın mezun olmazsın diyorlar ama arkadaşlarım öle demiyor. Yardımcı olur musunuz;?

  • olamazsınız nitekim koşullu dersleri bahar dönemi geçmiş olsaydınız zaten sizden o dersler istenmeyecekti. krediniz yetmediği için kalan 2 dersi almak zorundasınız, tek ders olsaydı tek ders sınavına katılabilirdiniz.

 42. ben ilahiyat 2.sınıf okuyorum iki yıllık.gno 2.5 birinci sınıf bahar dönemimden 3 dersim cc altında ama ff değil 2.sınıf 2.döneme eklenme gibi yer yok bu derslerden geçmişmi oluyorum lütfen acil

 43. 1. dönem 2014 1 1,700 1,960 Tekrar (3 koşuulu ders var 1 dönemden)
  2. dönem 2014 2 1,990 2,190 Başarılı (1 ff var 2. gönemden)
  tek derse girebilirmiyim

 44. Merhaba ben sosyal hizmetler 1. Sınıf okuyorum ilk dönem ortalamam 1.640 geldi ve uyarı yazdı ikinci dönemde ortalamam 1.530 geldi ve tekrar yazı benim sorum şu ki ben ikinci sınıfa geçmiş oluyor muyum ayrıca gno tekrar yazdığı zaman güz dönemindeki mi bahar dönemindeki mi dersleri vercm

  • iki dönemdeki ff ve koşullu derslerinizi vermeniz gerekecek, gnonuz 2.00 ve üzeri olmadan koşullu dersleri o yıl geçemezsiniz. tekrar yazmasının nedeni o çoğu dersi almanız gerekecek.

 45. Merhabalar, Güz dönemi not ortalamam 2.036 Başarılı.
  Bahar dönemi iki tane ff notum var 2 not ortalamasını tutturamadım.Dönem not ortalaması 1.420 Genel not ortalaması 1.730. Bir adet CD bir adet BC iki adet de CC notum var. Uyarı yazılmış, şimdi FF lerden kaldığımı anladım ancak uyarı ile ilgili konu nedir tam çözemedim.Yardımcı olurmusunuz, teşekkürler.

 46. Ya benim ilk donem 8 tane alttan dersim kaldi ikinci donemde 1 tane var simdi ben genel not ortalamasini 9 dersle nasil 2 nin uzerine cikarcam . Lutfen yardimci olun kafam karisti . İlk donem 2 nin ustune ciksa 2. Donem cikmasi imkansiz tek ders cunku genel ortalamaya gore de 2 nin ustune de dogal olarak cikmaz napcam ben yada benim gecme durumu nasil olcak

 47. merhabalar arkadaşlar ben aöf sınavlarına girdim fakat finallerde 1 dersim CC 1 dersim BB geldi geriye kalan 4 dersim ise FF geldi… Sormak istediğim bütünleme sınavım olacak bütlerde ben hepsinemi girecem yoksa sadece FF olanlaramı girecem ve ortalamami se 0.79 gelmiş. bana kesin cevap verip aydınlatabilirmisiniz beni ??

 48. merhaba ben 1.bahar dönem gno 2olmadığı için önce uyarı sonra güz döneminde yine sağlayamadığım için tekrar yazmıştı… Ama son bahar döneminde 2gno yaptım şimdi ders tekrarım varmı yokmuuu acaba lütfen bilgi verin

BİR CEVAP BIRAK