Artvin Çoruh Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Duyurusu

0
2216

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz yarı yılı için yüksek lisans ve doktora duyurusunu yayınlamıştır. 07 – 18 Temmuz 2014 arasında yapılacak başvurular için koşullar ve kontenjanlar aşağıda yer almakta.

Not: Sosyal bilimler enstitüsü duyurusu için enstitü sayfasını takip ediniz.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalına Doktora ve Yüksek Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesi ile “Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esasları” uyarınca Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarının yüksek lisans programlarına yabancı uyruklu, aynı yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca da yatay geçiş yoluyla ilgili Anabilim Dallarına Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi kabul edilecektir. Başvurularla ilgili genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri

07 – 18 Temmuz 2014

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular ONLİNE olarak yapılacak olup, başvuru linki ilgili tarihlerde aktif olacaktır. Başvuruda istenilen belgeler onaylı olarak mülakat sınavından önce Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilecektir. Yabancı Uyruklu adaylar ile yatay geçiş yapacak adaylar başvurularını şahsen Enstitü Öğrenci İşleri Birimine yapacaklardır.

İrtibat Telefonu

0 466 / 215 10 00 – 215 10 30

Doktora Mülakat Tarihi

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı:                                        22 Temmuz 2014 Salı – Saat: 09:30

Yüksek Lisans Mülakat Tarihi

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı:                      22 Temmuz 2014 Salı – Saat: 10:30

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı:                                       22 Temmuz 2014 Salı – Saat: 14:00

Sonuçların İlanı

25 Temmuz 2014 – Cuma

Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

08 – 12 Eylül 2014

Yüksek Lisans ve Doktora Başvurusunda İstenen Belgeler:

Adayların Başvurusunda;

– Aday tarafından Web sayfasından Online olarak doldurulup imzalanmış olan Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu,

– ALES belgesinin onaylı sureti,

– Lisans / Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti,

– Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,

– Doktora için Yabancı Dil belgesinin onaylı sureti,

– Kısa özgeçmiş,

– 1 adet fotoğraf.

Artvin_Çoruh_Üniversitesi logo

Yatay Geçiş Başvurularında;

-Yatay geçiş yapacaklar için başvurular Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen eklerle şahsen Enstitüye yapılacaktır.

(Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/fbe adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir)

Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularında (For Out Of State Residences Applications);

– Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan “Graduate School Pre-Application Form For Out Of State Residences” formu, (Graduate School Pre-Application Form For Out Of State Residences”form filled up and signed by applicants),

– TÖMER Türkçe Dil Sertifikası (varsa) noter onaylı Türkçe kopyası, (Turkish Language Sertificate from TÖMER (Turkish Learning Center of Ankara University) (if available) and its notarised Turkish copy),

– Lisans / Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree and its notarised Turkish copy),

– Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Transcipt and its notarised Turkish copy) ,

– YÖK Okul Tanıma Belgesi, (High Education Board equivalence certificate),

– Onaylı pasaport örneği, (Certificed paasport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez – Applications of students whose passport visa period is expired or who lives in Turkey illegally),

– Yabancı Uyruklu adaylar başvurularını şahsen Enstitüye yapacaklardır. (Foreign students have to make their application to Institute personally).

(Tüm formlar enstitü web adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir –   All forms are in http://www.artvin.edu.tr/fbe website under the “Forms” tab.)

A-) Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

– En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmak.

– Lisans mezuniyet ortalaması 100’lük sistemde en az 55 olmak (4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları not durum belgesinde belirtilmemişse YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

Değerlendirme Süreci

– Değerlendirmede sayısal ALES puanının %55’i, 100’lük sistemdeki Lisans mezuniyet notunun %30’u ile mülakat notunun % 15’i esas alınarak Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

– Yüksek Lisans Giriş Başarı Notu alt sınırı 60 olacaktır.

– Bilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

B-) Doktora Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

– Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55 ALES sayısal puanına, Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmak.

– Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir.

– Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet ortalaması 100’lük sistemde en az 60, lisans derecesi ile başvuranlarda ise lisans mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde en az 80 olmak (4’lük sistemdeki notların

– 100’lük sistemdeki karşılıkları not durum belgesinde belirtilmemişse YÖK dönüşüm not tablosu esas alınacaktır.)

Değerlendirme Süreci

– Değerlendirmede sayısal ALES puanının %55’i, 100’lük sistemdeki Lisans mezuniyet notunun %30’u ile mülakat notunun % 15’i esas alınarak Doktora Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

– Doktora giriş başarı notu alt sınırı 65 olacaktır.

– Bilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Doktora Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

C-) Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

   * Yatay geçiş başvuruları için;

    (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

          a)  Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3.00 doktora için en az 3.50 olması,

          b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

          c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilmesi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

     (2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

      (3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

       (4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

       (5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

       (6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. (Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesi)

   * Anabilim Dalına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Başarı Notu sıralaması esas alınacaktır.

4-) Yabancı Uyruklu Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci (Application Requirements and Assessment Process for Foreign Students)

– Yabancı Uyruklu başvuruları için (For foreign students application); “Kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyen ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyerek Enstitümüze lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmadan ilgili Enstitü Anabilim Dalının (EABD’nın) olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.” (Esaslar 3/1) (“Applicants who want to study a graduate program with own means or by documenting Turkish Republic Government or their Government’s scholarship and apply to Institute are admitted by Institute Administration’s approval and Administrative Committee of the Institute decision, without quota and any other exam.” – Principles 3/1),

– Yabancı Uyruklu adaylarda kontenjan dahilinde (For foreign applicants, within the quota); “Türkçe eğitim veren programlara kabul edilen adayların, ilgili EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. EABD başkanlığınca Türkçe dil yeterliğine sahip bulunan adaylar EYK kararı ile programa kabul edilirler. TÖMER Türkçe Dil Sertifikası olanlar için EABD görüşü aranmaz. Türkçe dil yeterliğine sahip bulunmayan adaylar lisansüstü programa kabul edilmezler.”(Esaslar 3/2) (The Deficiency Program can be administered for foreign students who are admitted to graduate program. Applicants who are found sufficient in Turkish language by Instituate Administration, are admitted to program by Administrative Committee of the Institute. For applicants having TÖMER Turkish Language Certificate, opinion of Instituate Administration is not necessary. Applicants who don’t have Turkish language proficiency are not admitted to the program. – Principles 3/2)

NOT:

– Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. (Application documents will not be given back)

– Değerlendirme sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra http://fbe.artvin.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

(Evaluation results and required documents for exact registration will be announced fromhttp://www.artvin.edu.tr/fbe )

Anabilim Dalları / Programlar

Alan İçi

Alan Dışı

Yatay Geçiş

Mezun Olunan Bölüm (Alan Dışı Başvurular İçin)

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Orman Mühendisliği

30

7

10

2

1

İstatistik, Harita Müh., Jeodezi Müh., Jeodezi ve Fotoğrametri Müh., Bilgisayar Müh., Peyzaj Mimarlığı, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eczacılık, Çevre Müh., Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Ziraat Fakültesi, Orman Endüstri Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Makine Müh., Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Orman Endüstri Mühendisliği

12

2

3

Eczacılık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Müh., Malzeme ve Metalürji Müh., Bitki Koruma

GENEL TOPLAM

42

7

12

5

1

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora/Yüksek Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarına kontenjan dışından Yabancı Uyruklu Öğrenci alınacaktır.

Bir yorum bırakın