Asker Ailesine 250 TL Maaş Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılacak ?

0
2862

Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberle, askerde oğlu olan ve yardıma muhtaç olan ailelerde 250 tl maaş bağlanacağını belirtmiştik. Bu konumuzda asker ailesi yardım almak için nereye başvurulacağını ve başvurunun nasıl yapılacağını belirteceğiz.

Asker Ailesi 250 TL yardım başvurusu nereye yapılacak ?

Yardım başvurusu için size en yakın sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına gitmelisiniz. Burada size gerekli form verilecek, bu formu dolduracaksınız.

250 TL maaş başvurusunu kimler yapabilir ?

Madde 2 – Yardımdan istifade için:
a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya erkek kardeşi olmak; (1. dereceden yakınları)
b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak; (askere gidenin evin ihtiyaçlarını daha önce karşılıyor olması)
c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak şarttır.

askerlik tecil
Madde 3 – Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanların adedi, mahalli rayice göre her bir nüfusa yapılacak ayni veya nakti yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur.
Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maişet haddi içinde, geçindirecek derecede olacaktır.
İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere yapılacak yardım, mahallerine ait maişet haddi ile kendi gelirleri arasındaki farkın ikmaline inhisar eder.
Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgari maişet haddi, vilayet idare heyetince tesbit ve tayin olunur. İdare heyetinin bu kararı kat’idir.
Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur.
Büyük şehirlerde incelemelerin layıkiyle yapılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere ayırmağa ve ayrıca tali heyetler teşkiline belediyeler salahiyetlidir.
Madde 4 – Bu yardım karşılığı olarak şehir ve kasabalarda belediye meclisleri:
a) Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 inci maddelerinde yazılı hisse, keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkür kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere % 50 ye kadar; (1) zam yapmaya mezundur.

Bir yorum bırakın