Balıkesir Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

0
1202
Balıkesir Üniversitesi 26 Sözleşmeli personel alımı yapacak.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleriözel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” a göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmak,
2- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP/3 puanı, Önlisans mezunları için 2012 KPSSP/93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP/94 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Öğrenim belgesi.
4- 2012 yılı KPSS sonuç belgesi veya internet çıktısı
5- Sertifika örnekleri.
6- Aranılan mesleki deneyime ait onaylı hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda 2012 KPSS (B) grubu puan sırasına göre sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun gribilge.com iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek ozananlar sırası ile çağırılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir yorum bırakın