Bolu Belediyesi 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

0
1199

Bolu Belediyesi sınavla 20 müfettiş yardımcısı alacak. Ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz. Başvuruların bu sayıyı (20 kişi) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de sınava çağrılır.

T.C. BOLU BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

TC Bolu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünce boş bulunan 7. Dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere 1 kişilik Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.

A – SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’ınci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Açık öğretim Fakülteleri hariç)

c) ÖSYM tarafından yapılan 2011 yılında yapılan KPSS (AGrubu) (KPSS-P 27) , (KPSS-P29) (KPSS-P 35) , (KPSS-P40), (KPSS-P 65), (KPSS-P 99) puan türlerinin bir tanesinden 75 ve daha yukarı puan almış olmak.

d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

e) Tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel durumu bulunmamak.

f) Başka bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması.

g) Yerel yönetimlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde yerel yönetimde çalışıyor olmak,

h) Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş veya askerlikle ilgisi olmamak,

i) Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

j) Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak,

k) Suresi içinde başvurmak ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmiş olmak

B – SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 19/11/2012–23/11/2012 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU adresine şahsen yapılacaktır. 0 374 2153713- dahili hat 122 ve 251 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

C – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER,

Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe ile Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.

a) Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından dolduracak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden verilecektir)

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca onaylanacaktır)

c) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğraf,

d) Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; meslek veya işleri, kendisinin ilköğretim, Lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı.)

e) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,

f) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

D – SINAV TARİHİ VE YERİ :

Yazılı sınav 14/12/2012 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU adresinde saat: 14:00 17:00 arası yapılacaktır.

E – SINAV KONULARI :

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır.

1 – Hukuk: a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları) d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) g) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar) h) Mahalli İdareler Hukuku (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu),

2 – İktisat: a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat) b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi c) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller e) Türkiye Ekonomisi

3 – Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları b) Kamu Maliyesi c) Bütçe d) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

4 – Muhasebe: a) Genel Muhasebe b) Mali Tablolar Analizi.

5 – Yabancı Dil: a) İngilizce b) Almanca c) Fransızca dillerinden birisi.

F – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri, sınav saatine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde elden verilecektir. Sınava ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ayrıca bulundurulacaktır.

G – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI :

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.

Yazılı sınav sonuçları 15 gün içinde internet üzerinde “www.bolu.bel.tr” ve Bolu Belediyesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak da bildirimyapılabilir.Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat sayılır.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70′den aşağı olmaması şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan panosuna asılır, kurumun internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır.

H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ :

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.

I- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA :

Sınavda başarı gösteren aday boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerine yedek adayların ataması yapılır.

Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI :

İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU

Telefon: 0 374 2153713 www.bolu.bel.tr.

İlan olunur.

Bir yorum bırakın