Devlet Malzeme Ofisi 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak (Ekim 2012)

0
1138

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü sınavla 15 Müfettiş yardımcısı alımı yapacaktır. Başvurular için son gün 2 kasım 2012’dir. Sınav 2 aşamalı yapılacak olup, ilki yazılı sınav 17-18 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır.

[ad]

Aday başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

2 Kasım 2012 günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na”(İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) şahsen başvurmaları veya başvuru belgelerini, en geç son başvuru tarihinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Posta yoluyla yapılacak başvurulardaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alımı ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
b) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
d) ÖSYM tarafından, 9-10 Temmuz 2011 ile 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP35 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usûlüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (200) ikiyüz kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]
e) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alımı BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, Ofis Teftiş Kurulu Başkanlığı’na; iki fotoğraf, Aday Başvuru Formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Ofisçe onaylı sureti ile ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesinin internet çıktısıyla müracaat edeceklerdir.
Aday Başvuru Formu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) veya Ofis’in www.dmo.gov.trinternet adresinden temin edilebilir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için isteklilerin; 2 Kasım 2012 günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na”(İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) şahsen başvurmaları veya başvuru belgelerini, en geç son başvuru tarihinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Posta yoluyla yapılacak başvurulardaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.
Giriş Sınavına kabul edileceklerin listesi Ofis’in internet sitesinde duyurulur.

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alımı SINAVIN TARİHİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde saat 9.30’da “Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31 Demetevler-ANKARA” adresindeki Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde, dört oturum halinde yapılacaktır.
Aranan şartları haiz adayların sınava katılabilmeleri için, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, iki nüsha halinde, fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenir. Sınava giriş belgesinin bir nüshası, adayların haberleşme adreslerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Sınava Giriş Belgeleri, 13.11.2012 tarihine kadar kendilerine ulaşmayan adaylar, Sınava Giriş Belgesi’nin bir suretini, DMO Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan temin edebilirler. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı özel bir tanıtıcı kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alımı SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan konulardan yapılır.
a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.
b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve Giderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,
d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma)
e)Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir)
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir.
Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofis’in www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilân edilecektir.
Sözlü sınavda; sınav konuları yanında adayların, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.
Giriş sınavı başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise adayların, KPSS sonuçlarına göre yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.
İlân olunur.

Bir yorum bırakın