Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alacak

0
1304

Başvuru Tarihleri: 26.Kasım.2012 tarihi ile 13.Aralık.2012

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanun ile 23.9.1971 tarih ve 13905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek geçici 12. maddesi gereğince; sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır.

SINAV AÇILACAK POZİSYONLAR VE ADETLERİ İLLER
Ankara İstanbul İzmir Mersin Antalya Samsun
Sanatkar Memurlar (A)
Solist Stajyer Sanatçı 4 1 4 3
Bale Stajyer Sanatçısı 6 4 4 5 4 5
Koro Stajyer Sanatçısı (Soprano) 2 2 1 2
Koro Stajyer Sanatçısı (Alto) 1 1 2 1 2
Koro Stajyer Sanatçısı (Tenor) 2 1 2 1 2
Koro Stajyer Sanatçısı (Bariton) 2
Koro Stajyer Sanatçısı (Bas) 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Keman) 1 3 1 2 2 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Viyola) 2 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Viyolonsel) 2 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı ( Kontrabas ) 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Flüt) 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Obua) 1 1 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı ( Klarinet ) 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Fagot) 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı ( Korno ) 1 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Trompet) 1 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Trombon) 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Tuba) 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Piyano) 1 1 1 1 1
Orkestra Stajyer Sanatçısı (Vurmalı Sazlar) 1 1 1 1
Uygulatıcı Uzman Memurlar (B)
Teknik Müdür 1 1 1 1
Kondüvit 1 1 1
Suflör 1 1
Uzman Memurlar (C)
Işık Uzmanı 1 1
Sahne Kostümcüsü (Şapka Çiçek) 1 1 1 1
Kaşör Plastikçi 1
Butafor 1 1 1 1
Sahne Kostümcüsü (Bayan Terzisi) 1 1 1
Sahne Kostümcüsü (Erkek Terzisi) 1 1 1
Makyajcı 1 1 1
Perukacı 1 1
Boyacı (Dekor için) 1
Sahne Kunduracı ( Pointçi ) 1
Bezlemeci 2
Sahne Elektrikçisi 1 1 1
Sahne Mekanikçisi 1
Orkestra Düzenleyici 1 1 1 1 1

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinin (A) bendinin 12.4.5.6. ve 7. maddelerinde belirtilen genel nitelikleri taşımalan şartı aranacaktır.

2) SANATKAR MEMUR ADAYLARI

BALE STAJYER SANATÇISI: Yüksek öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanattan eğitimi veren fakülte, akademi veya konsefvatuvartann bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,

SOLİST. ORKESTRA, KORO STAJYER SANATÇILARI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanattan eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan en az ksarvs düzeyinde mezun olmak,

3) UYGULATICI UZMAN MEMURLAR

TEKNİK MÜDÜR: Mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan Makine Mühendisi veya Yüksek Tekniker olmak,

KONDÜVİT: Konservatuvar veya müzik eğitimi görmüş yüksekokul mezunu veya müzik alanında özel olarak yetişmiş asgari Lise veya Lise dengi okul mezunu olmak.

SUFLÖR: Konservatuvar veya müzik eğitimi görmüş yüksek öğretim mezunu veya bu alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

4) UZMAN MEMURLAR

Mesleğı ile ilgili meslek okulu mezunu veya başvuru yaptığı meslek alanında özel olarak yetişmiş üniversite veya dengi okul mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Başvuran erkek adaylardan 01.04.2013 tarhne kadar askerlide Işkilennin bulunmadığını belden beyan istenecektir. Askerlik durum belgesi atama işlemlerinde ibraz edilecektir.

2) Uzman Memur pozisyonlarına müracaat eden adaylar başvurdukları tarihte 40 yaşından gün almamış olmalıdır.

3) Uzman Memur pozisyonlarına yapılacak olan müracaatlarda, ilgili meslek örgütleri tarafından venien meslek belgesi veya ilgi meslekte en az 3 yıllık deneyim belgesi ibraz edilecektir. (Orkestra Düzenleyicileri hariç) Sözleşmeli Personel Alımı

4) Yurtiçi ve yurtdışındaıfyapılacak başvurular şahsen ya da postayla veya noter kanalı ile vekâlet verilen şahıslar aracılığı ite yapılabilecekte. Posta ite yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir. Başvurularını posta ile yapanlar, başvurunun yenne ulaşıp ulaşmadığının takibinden kendileri sorumludurlar, internet yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru esnasında adaylardan yurtdışında aldıktan öğrenim belgetonnin ülkemizdeki denkliğini gösterir belge veya ilgili kurumlara (MEB veya YÖK) bu husustaki müracaatını gösterir belge istenecektir. Sınavı kazanan adaylann atama işlemlerinde, öğrenim durumunun ülkemizdeki denkliği gösterir belgenin ask veya onaylı bir örneğinin venlmesı zorunlu olup, bu belgem veremeyen adaylann ataması yapılmayacaktır.

6) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından yalnız birine müracaat edebilirler.

7) Adaylar sınavda aidi klan puanlara ve ilan edilen kadro sayılanna göre atanacaklardır. Bu nedenle adaytann atanmak istedikleri Devlet Opera ve Balesi Mûd jrtüklenmn tercih sıralamasını (tercih formu

8) Sınava girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde, atanacakları Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde, stajyerlik sûresi de dâhil olmak üzere. 6 yıl süresince hiçbir şekilde naklen atanma talebinde bulunmayacaklanna dair taahhütname’ imzalayacaklardır.

9) İsteklilerin 26.11.2012 tarihi ile 13.12.2012 tarihi arasında saat 17:00′ a kadar;

o iş Başvuru Formu,

o 7. maddede belirtilen tercih formu ile 8. maddede belirtilen taahhütname,

o Öğrenim Belgesi (İhtiyaç varsa denklik belgesi),

o Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyan.

o T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası bulunan).

o 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içensinde çekilmiş), ile şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

o Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü Hanımeli Sok. No:11 06430 Sıhhiye/ANKARA (Telefon: 0 312 229 33 68-69)

10) İş Başvuru Formu ve 7. maddede belirtilen tercih formu 4. ve 8. maddede belirtilen taahhütname Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü rtemet sıtesrıden (www.dobgm.gov.tr) temin eddebür. “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur. Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı’na da Kurum internet sitesinden erişim sağlanabilecektir.

11) Müracaatlar mesai saatten içerisinde yapılacak, adayların başvuru belgelen incelenerek müracaatı kabul edılenlenn ‘Sınav Katılım Belgesi aynı gün ya da ertesi gün venlecektır. Başvurulanm posta ile gönderen adaylar, “Sınav Katılım Betgesfni sınav gününde sınav yenndeki görevlilerden alabileceklerdir. Uygulatıcı uzman ve uzman memur pozisyonlarına başvuruda bulunan adaylann sınav sırasında yanlannda bulundurmaları gereken teknik donanım (silgi, kalem, cetvel vs.) adaylar tarafından temin edilecektir. İstenilecek malzemeler, müracaat sırasında müracaat ofisinin önünde liste olarak asılacak ve Kurumun internet sitesinden de (www.dobgm.gov.tr) duyurulacaktır.

12) Sınav tanhleri başvuran adaylann sayılarına göre belirlenerek sınavlar 24.12.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek yerlerde yapılacaktır. Sınavlann detaylı gün. saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı 18 Aralık 2012 tarihinde Kurumun ınternet sitesi (www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerinin ilan panolarında duyurulacaktır. Adaylar, “Sınav Katılım Belgesi’ ile birlikte, ilan edilen sınav programındaki ilgili sınavın gün ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunacaklardır.

13) Sınav sonuçlan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve il Müdürlüklerinin duyuru panolannda ilân edilecektir. Sınavtan kazanıp ataması yapılacak olan adaylara aynca yazılı tebligat yapılacaktır.

14) Yedek kazanan adayların yedeklik hakları asil kazananların atanmasıyla sona erer.

15) Sınavı kazanan adaylar Maliye Bakanlığı vizesini müteakiben göreve başlatılacaklardır.

16) Solist ve Koro sınavlarına başvuran adaylar, sınavlara eşlikçilerini kendileri getireceklerdir. Eşlikçi temin edemeyen adaylara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sınav anında eşlikçi temin edilir. Solist ve Koro sınavlarında esefleri ezbere söylemek zorunludur,

17) Orkestra sınavına başvuran adaylar sınavlara kendi eşlikçileri ile birlikte geleceklerdir.

Orkestra sınavlannda eserleri ezbere çalmak zorunluluğu yoktur

Adaylara duyurulur.

Bir yorum bırakın