Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

3
4946

Başvuru tarihleri 8 temmuz – 23 Ağustos 2013

Kontenjanlar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde ilan edilen süre içerisinde yapılır.

2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az  60 veya eşdeğeri olması gerekir.

b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları, (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilebilir.

c) Açık ve uzaktan öğretimden örgün ğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

4)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

5) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde ikinci öğretim öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar.

6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir.

7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

9) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir.  Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

11) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

12) Yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda öğrenim gördüğü döneme kadar almış olduğu derslerin kredisi toplamının en az % 80’inden başarılı olması gerekir.

13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin yatay geçiş başvuru ve değerlendirmelerinde YGS/LYS puan barajı koşulu aranmaksızın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının % 30’u ile genel akademik not ortalamasının % 70’i dikkate alınarak yerleştirmeler yapılır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programları ile önlisans programlarına yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin ise sadece genel akademik not ortalamasına göre yerleştirmeleri yapılır.

14) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir. Öğrencinin muafiyet işlemleri “Üniversitemiz Ders Muafiyet ve intibak İşlemleri Uygulama Esasları” hükümlerine göre yapılır.

15) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına, sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yurtdışı yükseköğretim programlarına yerleştirilenler başvuru yapabilirler.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2)   ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3)   Not durum belgesinin (Transkript) aslı.

     (Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)

4)   2012-2013  eğitim-öğretim yılında başarı yönünden bulunduğu sınıfın ilk %10’una girip de normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk          % 10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.

5)  Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuracak adayların, yukarıda sayılan belgeleri ile üniversitelerini ve bölümlerini tanıtıcı Türkçe katalog ve benzeri dokümanı da (Türkçeye çevrilmiş ders planları ve içerikleri) getirmeleri gerekmektedir.

 

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

    BAŞLAMA

BİTİŞ

Tüm

Fakülte ve

Yüksekokullar

08.07.2013

23.08.2013

26.08.2013

29.08.2013

02.09.2013

03.09.2013

06.09.2013

10.09.2013

13.09.2013

 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kontenjanlar:

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2. SINIF
NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 2 2
ATATÜRK SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Anestezi 2
Diş Protez Teknolojisi 2
Diyaliz 2
Fizyoterapi 2
Ortopedik Protez ve Ortez 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 2
Organik Tarım 2 2
Şarap Üretim Teknolojisi 2
Tarım Makineleri 2 2
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
İşletme Yönetimi 2
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜK.OK.
Elektrik 2
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Aşçılık 2
Çocuk Gelişimi 2
İşletme Yönetimi 2 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bahçe Tarımı 2
Gıda Teknolojisi 2
Organik Tarım 2
Süt ve Besi Hayvancılığı 3
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2
Tohumculuk 2
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 2
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
Elektrik 2 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2
Elektronik Teknolojisi 2 2
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2
İnşaat Teknolojisi 2
Kimya Teknolojisi 2
Makine 2
Mobilya ve Dekorasyon 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2
Tekstil Teknolojisi 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 2
İşletme Yönetimi 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 2
Çocuk Gelişimi 2 2
Elektrik 2

Lisans Kontenjanları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTELER YURT İÇİ YURT DIŞI
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF
TIP FAKÜLTESİ 4 4 4 4
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3 3 3 2 2 2
VETERİNER FAKÜLTESİ 2 2 2
HUKUK FAKÜLTESİ 4 4 2 2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3
Arkeoloji Bölümü 3 3
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 3 3
Felsefe Bölümü 3 3
Sosyoloji Bölümü 3 3
Sosyoloji Bölümü (İÖ) 3 3
Tarih Bölümü 3 3
Tarih Bölümü (İÖ) 3 3
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İÖ) 3 3
FEN FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü 3
Kimya Bölümü 3
Matematik Bölümü 2 3
Matematik Bölümü (İÖ) 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 2 2
İktisat (İÖ) 2 2
İşletme 2 2
İşletme (İÖ) 2 2
Kamu Yönetimi 2 2
Kamu Yönetimi (İÖ) 2 2
Sağlık Yönetimi 2 2
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Almanca Öğretmenliği 2 2
Almanca Öğretmenliği (İÖ) 2
Biyoloji Öğretmenliği 2 2 2
Coğrafya Öğretmenliği 2 2 2
Fen Biligisi Öğretmenliği 2 2
Fen Biligisi Öğretmenliği (İÖ) 2
Fransızca Öğretmenliği 2 2
Fizik Öğretmenliği 2 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 2
İngilizce Öğretmenliği 2 2
Kimya Öğretmenliği 2 2 2
Matematik Öğretmenliği 2 2 2
Okul Öncesi Öğretmenliği 3 3
Resim İş Öğretmenliği 2 2
Resim İş Öğretmenliği (İÖ) 2
Sınıf Öğretmenliği 3 3
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 3
Tarih Öğretmenliği 2 2 2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2 2 2
Türkçe Öğretmenliği 2 2
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 2

 

 

 

 

3 YORUMLAR

  1. dicle üniversitesi eğitim fakültesi edebiyat öğretmenliğine yatay geçiş yapmak isteyen arkadaşım kontenjanı görmek istiyor gazimagosa doğu akdeniz üniversitesinden geçiş yapacak.

Bir yorum bırakın