Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu 2015-2016

0
3252

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına genel başarı not ortalamasına (AGNO) göre ve ÖSYS/DGS Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır. (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.(ÖSYS/DGS, Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

3) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. (ÖSYS/DGS, Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

 

4) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

 

5)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

6) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde geçiş yaptıkları bölümün/programın katkı payına tabi olurlar.

 7) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. (4’lü veya harfli not sistemi uygulayan Üniversitelerden gelen öğrencilerin varsa kayıtlı oldukları Üniversitenin 100’lü not sistemine dönüşüm tablosunu da getirmeleri gerekir. Söz konusu tabloyu getirmeyenlerin işlemi YÖK Başkanlığının dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır.)

8) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları alınacaktır.

9) Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Başvurular, adayların genel başarı not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunacak öğrencilerin değerlendirmeleri ise ÖSYS/DGS puanlarına göre yapılır, bu öğrencilerin akademik başarı not ortalaması dikkate alınmaz.)

 10) Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfa yapılır. Ancak, ÖSYS/DGS Merkezi Yerleştirme puanına göre farklı programlara yatay geçiş yapanların hangi sınıfa intibak ettirilecekleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi  Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvuru Formu (Duyuruda belirtilen başvuru formunun doldurulması zorunlu olup ayrıca bir dilekçe yazılmayacaktır. Genel not ortalamasına göre yapılan yatay geçiş ile Merkezi Puanla yapılan yatay geçiş başvuru formları ayrı ayrı düzenlenmiştir.)

2)   ÖSYS/DGS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3)   Not durum belgesinin (Transkript) aslı. (4’lü veya harfli not sistemi uygulayan Üniversitelerden gelen öğrencilerin varsa kayıtlı oldukları Üniversitenin 100’lü not sistemine dönüşüm tablosunu da getirmeleri gerekir. Söz konusu tabloyu getirmeyenlerin işlemi YÖK Başkanlığının dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır.)

4)   Onaylı Ders İçerikleri

5)   2014-2015 eğitim-öğretim yılında başarı yönünden bulunduğu sınıfın ilk %10’una girip de normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk % 10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıda belirtilen tarihler arasında Üniversitemiz Kampüsünde bulunan akademik birimler için başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, (ilçelerde bulunan meslek yüksekokulları için ise ilgili yüksekokul müdürlüğüne) şahsen, bir başkası tarafından veya kargo ile yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylar için: http://goo.gl/Nzl4ZU

Bir yorum bırakın