Erzincan Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu 2015-2016

0
8977

Erzincan Üniversitesi, 2015-2016 akademik yılı güz yarıyılı yatay geçiş duyurusu yayınlanmıştır.

 

 
T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başlangıç Bitiş
Akademik Birimlerce Başvurularının Kabul Edilmesi 03.08.2015 07.08.2015
Akademik Birimlerce Başvuruların Değerlendirilmesi 10.08.2015 11.08.2015
Asil ve Yedek Öğrenci Listelerinin İlân Edilmesi (Sonuçların İlan Edilmesi) 14.08.2015
 Asil Liste Kesin Kayıt (Kesin Kayıt Tarihi) 17.08.2015 18.08.2015
Yedek Liste Kesin Kayıt 19.08.2015 20.08.2015
Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Bilgilerinin Rektörlüğümüze Gönderileceği Son Tarih 21.08.2015

T.C.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER  

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak esaslar aşağıya çıkarılmıştır.

A-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Müracaat edilecek Fakülte Dekanlığına ve ya Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe,

2-Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge,

3-Kurumlar arası yatay geçişlerde 100 üzerinden 60 genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olduğu için başvuru yapacaklar için ÖSYS puanını gösterir sonuç belgesi,

4-Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği,

5-Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için hazırlık sınıfından başarılı/muaf olduğuna ilişkin belge veya yabancı dil başarı belgesi,

6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

7- Yerleştirme puanını gösterir ÖSYS sonuç belgesi,

8-İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge,

Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olmalıdır. (Tüm belgelerden birer nüsha)

Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre, başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından üniversitemiz sorumlu değildir.

Şartları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların ve başvuru tarihleri dışında başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

B-SONUÇLARIN İLANI

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili akademik birimlerin internet sitesinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre ilan edilen yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.

C-YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgeleri ile Meslek Yüksekokullarına teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

2.4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

3.Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu (Öğrenciler Katkı Payını aşağıda belirtilen Halk Bankası IBAN Numaralarına; Adı, Soyadı ve T.C. Numaralarına göre havale yapacaklardır.

İkinci Öğrenim İçin IBAN Numarası:    TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59

D-BAŞVURU TARİHİ

Yatay geçiş için müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte Rektörlükçe belirlenmiş olan Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi’ne göre ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine yapılacaktır.

E-ORTAK HÜKÜMLER

1-İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması (almaması gereken) dersleri belirleyerek ilgili yönetim kurulunun onayına sunar.

2-Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.

3-Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili akademik birimin internet sitesinde duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara, ilgili akademik birimlerince kendileri hakkındaki karar tebliğ edilir.

4-Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Not: 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ait yatay geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının www.yok.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.

Duyuru linki: http://goo.gl/uxEhFI

Bir yorum bırakın