Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bahar Yatay Geçiş (2012 2013)

0
2417

BAŞVURU VE DEĞERLENDĐRME TAKVİMİ
Önlisans Programlarına Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurusu: 28 Ocak-1Şubat 2013
Değerlendirme : 04-06 Şubat 2013
Sonuç İlanı : 06-07 Şubat 2013
Kesin Kayıt : 11-13 Şubat 2013
Yedek Kayıt : 14-15 Şubat 2013

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Öğrencinin yatay geçişle ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini alarak sınavlarını

başarmış ve genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az altmışbeş (65) veya dört (4)

üzerinden en az ikibuçuk (2.50) olması gerekmektedir.

2) Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

3) Kayıtlı olunan yükseköğretim  kurumuna girerken elde edilen LYS puanı; aynı yıla

ait Üniversitemiz programlarının genel kontenjan taban puanının üstünde veya en fazla % 10

altında olan başvurular kabul edilip değerlendirilecektir.

4) Üniversitemizde okutulan Zorunlu temel Yabancı dil dersi sadece Đngilizce’dir.

5) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için,

ilk ve Acil Yardım Programına Yatay Geçis Yapacak Öğrencilerin,

• Tam tesekküllü resmi bir hastanede sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden

yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, tasıma islerinde

yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları gerekmektedir.

• Uygulamalı derslerden mesleğin gerektirdiği Üniformayı giymek zorunludur.

Ortopedik Protez ve Ortez Programına Yatay Geçis Yapacak Öğrencilerin,

• Bu programda basarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme

önemlidir.

6) Đkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal

örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak 3843 sayılı Kanunun 7 inci

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki  şartları yerine getiren öğrenciler normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler ikinci

öğretim ücreti ödemeye devam ederler.

7) Yatay geçişle gelen öğrenciler; önceki diploma programından CC ve üzerinde not

almış oldukları derslerin Üniversitemizdeki eşdeğerlerinden muaf tutularak, üniversitemizde

almış oldukları derslere göre genel not ortalaması belirlenecektir. Üniversitemiz 12.10.2011

tarih ve 28/4 sayılı kararına göre “Eşdeğer ders değerlendirmeleri için başarı notunun 4.00

üzerinden en az 2.00 veya eşdeğeri kadar olmalıdır” ifadesi  uyarınca ”CC” harf notu altında

not  alınan dersler eşdeğerlikte dikkate alınmaz.

8) Eksik belge ile yapılan başvurular ile Üniversitemizce belirlenen son başvuru tarihi

olan tarihinden sonra posta ile Kurumumuza ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Kontenjanlar:

Bir yorum bırakın