Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 111 Sivil Memur Alacak

0
1281

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2013 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR!

Başvuru için son tarih : 12 Ağustos. Kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

 

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

 

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir. (Kontenjanlar TABLO-1’de belirtilen unvanlar için ataması yapılacak iller için artırılabilecek veya aynı unvan için başka bir il/ilçeye kontenjan ilave edilebilecektir.)

 

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığınınwww.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

 

d. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (20 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

 

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

 

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

 

(4) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),

 

(5) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

(6) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (20 Eylül 2013) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

NOT: Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

 

 

 

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

a. Adayların mağdur olmamaları (Ulaşım, konaklama vb.) maksadıyla; sınavlar (uygulamalı sınav ve/veya mülakat) safhasına kadar üç aşamada elemeye tabi tutulacaklardır.

 

(1) 1’İNCİ AŞAMA (ÖN BAŞVURU) :

 

Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini çervrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Ön başvuruda adaylara sistem tarafından aday numarası verilecektir. Aday numarası almayan adaylar, ön başvuru yapmamış olarak değerlendirilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

(2) 2’NCİ AŞAMA (BAŞVURU) :

 

Başvurular, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek TABAN PUAN üzerindekilerin, istenilen belgeleri posta yoluyla göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır. (Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi TABLO-2 faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.)

 

(3) 3’ÜNCÜ AŞAMA (KAYIT-KABUL) :

 

Her bir unvan için; merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) atama yapılacak boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara gireceği (BARAJ PUANI) belirlenecektir. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kayıt-kabul aşamasında getirecekleri belgelerin asılları kontrol edilerek yapılacaktır. (Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların isim listesi TABLO-2 faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.)

 

NOT: 2’nci aşamada (BAŞVURU AŞAMASI) belirlenen taban puanın üzerindeki adaylardan başvuru belgelerinin istenmesi, adaylara sınavlara çağırma konusunda bir taahhüt içermez. Adaylar, ayrıca 3’üncü aşamada (KAYIT-KABUL AŞAMASI) belirlenen baraj puanını da geçmesi ile sınavlara girmeye hak kazanırlar.

 

b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınav tarihleri faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilmiştir.

 

c. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

ç. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

 

3. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

 

a. Çevrimiçi ön başvurular, 23 Temmuz – 12 Ağustos 2013 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

b.Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

 

c. 15 Ağustos 2013 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (Her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

ç. Ön başvurusu kabul edilen ve taban puan üzerindeki adaylar, 29 Ağustos 2013 tarihine kadar posta veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.

 

d. Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı (baraj puan) ve çağrılan adayların sınav tarih ve saatleri,faaliyet takviminde belirtilen tarihte (06 Eylül 2013’den sonra) www.kkk.tsk.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

e. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 11 – 20 Eylül 2013 tarihleri arasında icra edilecektir.

 

f. Faaliyet takvimi TABLO-2’dedir.

 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi şeklinde yapılacaktır. Değerlendirmede ortaya çıkan sonuç puanına göre adaylar başarı sırasına dizilecektir.

 

b. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir. Asil kadroların tamamlanmasını müteakip kalan adaylar yine sonuç puanına göre genel yedek olarak sıralanacaktır. Asil kadrolarda boşalan unvanlar; puanı en yüksek olan ve o unvanı tercih eden genel yedek adaydan başlamak üzere tamamlanacaktır.

 

c. Başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

ç. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

 

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ön başvuruları kabul edilen adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

6. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

 

b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

 

d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

g. 2013 yılı birinci dönem temin faaliyeti tamamlandığından, 18 Nisan – 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında başvuru yapan adayların da tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

ğ. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

DİKKATBİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BAŞVURU GÜNCELLEME/SORGULAMA İŞLEMLERİNDE ADAY NUMARANIZI UNUTTUĞUNUZDA CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.NIZ SORULACAĞINDAN BU BİLGİLERİ DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

 

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

31. EĞİTİM DURUMU (LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (20 Eylül 2013 tarihinden sonra terhis olacakların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

 

NOT: Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabileceklerdir. (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi: Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.)

 

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN/UNVANLAR:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları (Adaylar aynı anda en fazla 5 farklı unvan için tercih yapabilecektir.) ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)

 

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “EVET“, yok ise “HAYIR“ seçeneğini işaretleyiniz. (EVET’i işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getirmeniz sizin yararınıza olacaktır.)

39. KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIYORUM:

İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

 

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme”taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

 

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 562 15 08

E-posta : [email protected]

 

SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI UNVANI KADRO/ DERECESİ CİNSİYETİ 2012 KPSS PUAN TÜRÜ UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)
Ankara (2) 2 GİHS Ambar ve Depo Memuru 10 E / B KPSS P 93 Yapılmayacaktır. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
İstanbul (1) 1 SHS Anestezi Teknikeri 10 E / B KPSS P 93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. -Anestezi, -Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
Ankara (2), İstanbul Asya Yakası (3), İstanbul Avrupa Yakası (1) 6 GİHS Arşiv ve Evrak İşlem Memuru 10 E / B KPSS P 93 Yapılmayacaktır. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Bilecik Bozüyük (1), Erzincan (1), Hatay İskenderun (1), İzmir (1), Kırklareli Pınarhisar (1) , Malatya (1), Tunceli Hozat (1), Tekirdağ Çorlu(1), Tunceli Pertek (1) 9 YHS Aşçı 10 E KPSS P 93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. -Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak veya -M.E.B.’dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak veya -3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık veya Kalfalık Belgesine Sahip Olmak veya – Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri programlarından / alanlarından herhangi birinden mezuniyet belgesi olmak.
Ağrı Patnos (1), Bilecik Bozüyük (1) 2 YHS Bekçi 13 E KPSS P 94 Yapılmayacaktır. Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi okul) herhangi bir alanından mezun olmak. -5188 Sayılı Kanuna Göre Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
İstanbul Anadolu (1) 1 THS Bilgisayar Programcısı 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Bilgisayar, -Bilgisayar Bilimi, – Bilgisayar Bilimleri -Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, -Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, -Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, -Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, -Bilgi Teknolojileri -Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, -Bilgisayar ve Enformatik, -Bilgisayar-Enformatik, -Enformatik, -Enformatik ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2) 2 SHS Biyolog 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Biyoloji lisans programından mezun olmak.
Van (1) 1 SHS Diyetisyen 8 E / B KPSS P 3 Yapılmayacaktır. -Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Ankara (3) 3 THS Elektrik Mühendisi 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Elektrik Mühendisliği, -Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, -Elektrik-Elektronik Mühendisliği, lisans programlarının birinden mezun olmak.
Balıkesir (1), Burdur (1), Edirne Keşan (2), Erzurum (1), İçel Yenice Üçtepeler (1), İstanbul Avrupa (1), İstanbul Çatalca Örcünlü (1), İzmir (1), İzmir Bergama (1), Kayseri (1), Konya (1), Manisa (1), Tekirdağ Çerkezköy (1), Tekirdağ Çorlu (1), Tekirdağ Malkara (1), Tunceli (1) 17 THS Elektrik Teknisyeni 12 E KPSS P 94 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. Ortaöğretim kurumlarının -Elektrik, -Galvanoteknik, -Elektrik-Elektronik, -Otomatik Kumanda, -Elektrik Tesisatçılığı, -Bobinajcılık, -Elektrikçilik, -Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Bobinaj Dalı), -Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı), -Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Dalı), -Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı), -Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı) alanlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2) 2 THS Elektronik Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Yapılmayacaktır. -Elektronik Mühendisliği, -Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, -Elektrik-Elektronik Mühendisliği, -Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, -Telekomünikasyon Mühendisliği, -Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2), İstanbul Avrupa Yakası (1) 3 GİHS Giriş Kontrol Görevlisi 10 E / B KPSSP 93 Yapılmayacaktır. -Özel Güvenlik ve Koruma, -Savunma ve Güvenlik, -Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Asya Yakası (1) 1 YHS Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı) 12-13 E / B KPSS P 94 Yapılmayacaktır. Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi okul) herhangi bir alanından mezun olmak.
Kayseri (1) 1 GİHS Hukuk Uzmanı 9 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Hukuk lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) 1 SHS İlaç İkmal Uzmanı (Eczacı) 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Balıkesir (2), Hakkari Yüksekova (1), İzmir (1), Kars (1), Samsun (1), Tekirdağ (1) 7 THS İnşaat Mühendisi 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Ankara (1), İstanbul Asya Yakası (1) 2 THS İstatistikçi 8 E / B KPSS P 3 Yapılmayacaktır. -İstatistik, -İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, – Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
Kırıkkale (2), İstanbul (2) 4 GİHS İtfaiyeci / Yangın Söndürme Personeli 13 E KPSS P 94 Fiziki yeterlilik, dayanıklılık ve çevikliği ölçen mekik koşusu sınavı yapılacaktır. ( Mekik koşusu standartlarına ulaşmak için tıklayınız… ) Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi okul) herhangi bir alanından mezun olmak. 20 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olmak.
İzmir (1), Tekirdağ Çorlu (1) 2 YHS Kaloriferci 12/13 E KPSS P 94 Yapılmayacaktır. Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi okul) herhangi bir alanından mezun olmak. -M.E.B.’dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak
Ankara (1) 1 THS Kimya Mühendisi 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) 1 THS Kimyager 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Kimya lisans programından mezun olmak.
İstanbul (1) 1 THS Kütüphaneci 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Bilgi ve Belge Yönetimi, -Dokümantasyon ve Enformasyon, -Arşivcilik, -Kütüphanecilik, -Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından mezun olmak.
Ankara (2) 2 SHS Laboratuvar Teknikeri 10 E / B KPSS P 93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. -Sağlık Laboratuvarı, -Tıbbi Laboratuvar, -Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Isparta (1), Kocaeli (1), Manisa (1) 3 GİHS Mal / Hesap Sorumlusu 9 E KPSS P 03 Microsoft Office 2003 Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. -Ekonomi, -İktisat, -İş İdaresi ve İktisat, -İşletme-Ekonomi, -İşletme-İktisat, -İşletme, -İşletmecilik, -İş İdaresi, -Muhasebe-Finansman, -Muhasebe ve Finansal Yönetim, -Pazarlama, -Yönetim ve Organizasyon, -İşletme Ekonomisi, -İşletme Yönetimi, -Kamu Yönetimi, -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, -Çalışma Ekonomisi, -Ekonomi ve Finans -Maliye, -Muhasebe ve Maliye -Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. -M.E.B.’dan (veya üniversitelerden) Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak. (Fakültelerde bilgisayar dersi aldığını transkriple belgeleyen adaylardan sertifika aranmayacaktır.)
Kırıkkale (2) 2 THS Makine Mühendisi 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) 1 GİHS Mali İşler Uzmanı 9 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Lisans mezunu olmak. En az 2 yıl mali müşavir veya serbest muhasebeci yanında staj yapmış olduğunu belgelemek.
Ankara (1) 1 THS Mizanpaj Uzmanı 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Grafik, -Grafik Sanatlar, -Grafik Sanatları, -Grafik Tasarım, -Grafik Tasarımı, -Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak.
Çanakkale (1) 1 GİHS Muhasebe ve Özlük Hakları Memuru 10 E / B KPSS P 93 Yapılmayacaktır. -Muhasebe, -Bilgisayar Destekli Muhasebe, -Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, -Muhasebe ve Vergi, Uygulamaları, – İşletme veya İşletmecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara 1 GİHS Osmanlıca Bilir Arşiv Uzmanı 9 E / B KPSS P 3 “Osmanlıca” okuma, yazma ve tercümesi konularında uygulamalı sınav yapılacaktır. -Tarih lisans programından mezun olmak.
Bursa (1), Çanakkale Gelibolu (1), Edirne Uzunköprü (1), Konya (1), Malatya (1), Van (1) 6 SHS Psikolog 8 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Psikoloji lisans programından mezun olmak.
Ankara (2) 2 GİHS Santral Operatörü 10 E / B KPSS P 93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. -Haberleşme, -Elektronik Haberleşme, -Telekomünikasyon, -Haberleşme Teknolojisi, -Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Antalya (1), Ankara Şereflikoçhisar (1), Kayseri (1), Tekirdağ (1), İstanbul Anadolu (1), Tekirdağ Çorlu (2), Kars (1) 8 THS Sıhhi Tesisat Teknisyeni 12 E KPSS P 94 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. Ortaöğretim kurumlarının -Sıhhi Tesisat, -Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, -Sıhhi Tesisat-Isıtma, -Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, -Isıtma-Havalandırma, -Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), -Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), -Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), -Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), -Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), -Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı) alanlarının birinden mezun olmak.
Diyarbakır (1), İstanbul (1) 2 SHS Sterilizasyon Teknikeri 10 E / B KPSS P 93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak. -Sterilizasyon Dalında Kurs Görmüş Olmak veya -Ön Lisans Eğitimi Esnasında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Dersi Almış Olduğunu Belgelemek.
Ankara (1) 1 GİHS Tanıtım Uzmanı 9 E / B KPSS P 03 Yapılmayacaktır. -Halkla İlişkiler, -Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, -Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, -Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak.
İstanbul (2) 2 SHS Tıbbi Sekreter 10 E / B KPSS P 93 Yapılmayacaktır. -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Ankara (1) 1 GİHS Uluslararası İlişkiler Uzmanı (Arapça) 9 E / B KPSS P 3 Yapılmayacaktır. -Uluslararası İlişkiler, -Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, -Küresel ve Uluslararası ilişkiler, -Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, -Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak. KPDS (YDS) Sınavında En Az C (70) Seviyesinde Arapça Sınav Notu Bulunmak veya Uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS eşdeğerliği 70 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
Ankara 1 GİHS Vardiya İşlem Memuru 10 E / B KPSS P 93 Yapılmayacaktır. Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Ankara (5) 5 GİHS Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 9 E KPSS P 03 Microsoft Office 2003 Word, Excel ve Powerpoint programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. -Ekonomi, -İktisat, -İş İdaresi ve İktisat, -İşletme-Ekonomi, -İşletme-İktisat, -İşletme, -İşletmecilik, -İş İdaresi, -Muhasebe-Finansman, -Muhasebe ve Finansal Yönetim, -Pazarlama, -Yönetim ve Organizasyon, -İşletme Ekonomisi, -İşletme Yönetimi, -Kamu Yönetimi, -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, -Çalışma Ekonomisi, -Ekonomi ve Finans -Maliye, -Muhasebe ve Maliye -Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. . -M.E.B.’dan (veya üniversitelerden) Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak. (Fakültelerde bilgisayar dersi aldığını transkriptle belgeleyen adaylardan sertifika aranmayacaktır.)
Ankara 1 GİHS Zabıt Katibi 10 E / B KPSSP 93 Microsoft Word programında dinlediğini yazma ve okuduğunu yazma uygulamalı sınavı yapılacaktır. -Adalet önlisans programından veya, -Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

NOT : Uygulamalı sınavlar çizelgede hizasında belirtilen unvanlar için yapılacaktır. Uygulamalı sınav yapılan ve yapılmayan unvanların tamamı için mülakatlar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/Ankara) icra edilecektir.

 

TABLO–1 SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

 

2013 YILI İKİNCİ DÖNEM AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ

FAALİYET TAKVİMİ

 

Sıra Nu. Faaliyet Tarih
1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 23 Temmuz – 12 Ağustos 2013 (Saat 17.00’a kadar.)
2 Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması 15 Ağustos 2013’den sonra
3 Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığında bulundurması 29 Ağustos 2013 tarihine kadar
4 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 06 Eylül 2013’den sonra
5 Sınavların icrası (Uygulamalı sınav ve/veya mülakat) 11 – 20 Eylül 2013
6 Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 20 Eylül -04 Ekim 2013
7 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) 04 Ekim 2013’den sonra
8 Başarılı (Asil ve yedek) adayların sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmalarının başlatılması 07 Ekim 2013

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir yorum bırakın