Harran Üniversitesi 43 Sözleşmeli Hemşire Alacak

0
1369

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) 43 Sözleşmeli hemşire alacaktır. Son başvuru 2 Ocak 2013

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren “SözleşmeJi Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla Üniversitemiz Araştırma ve UygulamaHastanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON UNVANI ADET

Hemşire 43

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.) 1. Maddede belirtilen genel şartlar ile ilgili 3 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca herhangi bir belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamalan yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

3- ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 KPSS (Lisans) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular KPSSP3 puanları sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)

4- Alım yapılacak branşta belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

5- İlan edilen pozisyon için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gecedâhil) şartını kabul etmek. 6- Herhangi bir kamu ve kuruluşlarında 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1) 4 Yıllık Yüksekokulların Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve dilekçe (www.harran.edu.tr web adresinden temin edilebilir)

2) 2012 KPSS sonuç belgesi (internet çıktısı)

3) Diploma fotokopisi

4) Nüfus cüzdan fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Kampusu 63300 Yenişehir/ŞANLIURFA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların komisyonca değerlendirilmesi (KPSSP3 puan sıralaması) sonucunda atanmaya hak kazananların listesi 7 (yedi) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar Yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde Yedek kazanan adaylardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.harran.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır, ilan tebligat yerine geçecektir.

Bir yorum bırakın