İdare Memurluğu İçin Mezun Olunan Bölüm Şartı Değiştirildi

0
1120

Adalet Bakanlığı memur atama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, tüm lisans mezunlarına idare memurluğu kadrosuna başvuru hakkı tanıdı.

İlgili madde:

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (18) numaralı bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”

hukuk ve adalet

Önceki hali:

a) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

Bir yorum bırakın