İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

0
1587

Bu konuda İstanbul Üniversitesi, Bahar dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları için gerekli koşul, belge ve tarihler yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü başvuru takvimi:

Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik adayları için başvuru dönemi
02-11 Ocak 2013

Yüksek Lisans adayları için Yabancı Dil Sınav tarihi
15 Ocak 2013 Saat 10:00

(Yer: İşletme İktisadı Ens. için İşletme İktisadı Ens.,Diğer Enstitüler için Yabancı Diller Bölümü )

Yüksek Lisans adayları için Yabancı Dil Sınav sonuçlarının ilan tarihi
18 Ocak 2013

Mülakat dönemi
23-24 Ocak 2013

Mülakat Sonuçlarının Enstitüye teslim tarihi
25 Ocak 2013

Değerlendirme sonuçlarının ilanı
29 Ocak 2013

Kesin Kayıt dönemi
11-15 Şubat 2013

I. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2012-2013 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen enstitülerimiz programlarına online başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde 24 saat kesintisiz olarak internet üzerinden yapılacaktır.
Online olarak (internet üzerinden) başvurusunu tamamlayan adaylar, başvurutarihleri arasında mesai saatleri içinde, başvuru belgelerini ilgili enstitünün öğrenci bürosu görevlilerine şahsen teslim etmeleri ve mutlaka başvuru kabul işlemini yaptırmaları gerekmektedir.
Başvuru kabul işlemini tamamlayan adaylar, lisansüstü programlardan tercih işlemigerçekleştirebilecektir. Başvuru kabul işlemini yaptırmayan adayların başvurularıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta yoluyla gönderilen başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki linklerden; kontenjanlar, başvurukoşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

VI. BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ:

Lisansüstü programlar için online başvuru formunu dolduran adaylar ilgili enstitüye bizzat müracaat ederek istenilen evraklarla birlikte başvuru kabul işlemini yaptırmak zorundadırlar. İlgili Enstitü Müdürlüğüne Başvuru Kabul İşlemini yaptırmayan adaylar tercih işlemlerini yapamayacaklardır.

A) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-) Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.(1 adet)
Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.(1 adet)

3-) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4-) ÜDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

5-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık (4,5×6 cm.) fotoğraf.

6-) Müraacat Formu (Adayın imzası ile)

7-) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge.(1 adet)

B) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır.

1-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

2-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

3-) İkametgâhı ile ilgili beyan

4-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

5-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir Türkçe Yeterlilik (TÖMER) belgeleri veya onaylı sureti

6-) Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması ya da yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti

7-) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi* ve diplomanın noter tasdikli sureti. (*Denklik belgesi istenen adaylardan)

😎 Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık (4,5X6 cm) fotoğraf.

9-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sisteminden Referans Numarası alınarak Halk Bankasına yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ilgili banka ve ücret bilgilerinin ilgili Enstitüden öğrenilmesi gerekmektedir.)(Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.)
NOT: Başvuru için istenen diğer bilgi ve belgeler için Üniversitemiz http://www2.istanbul.edu.tr/?cat=18 sayfasından ilgili Enstitünün internet sayfasına bakınız.

VII. İLETİŞİM

ENSTİTÜ ADI
ADRES
TELEFON
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beyazıt/İstanbul
0212 440 00 00 / 10056

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Muskule Sokak No:1
Vefa/İstanbul
0212 440 00 00 / 26043

İşletme Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü
İ.Ü. Avcılar Kampüsü
Avcılar/İstanbul
0212 473 70 70 / 18217-18218

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İ.Ü. Cerrahpaşa Kampüsü
Cerrahpaşa/İstanbul
0212 414 30 00 / 22016

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk.
Beyazıt/İstanbul
0212 440 20 00
0212 440 20 01

Fen Bilimleri Enstitüsü
Bozdoğan Kemeri Cad. No: 6 Vezneciler Hamamı Sokağı Vezneciler/İstanbul
0212 440 00 00 / 14081-14082

İ.Ü.Yabancı Diller Bölümü
Kirazlı Mescit Sk. No:31
Süleymaniye, Beyazıt/İstanbul
0212 440 00 00 / 26112

VIII. ADAYLARIN DİKKATİNE

. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

. Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde sadece bir programa başvuru yapılabilmekte olup, diğer Enstitülerde kaç program için başvuru yapılabileceği ilgili Enstitü tarafından belirlenir.

Bir yorum bırakın