Katlamalı Harç Sistemi Nedir ?

0
1077

YÖK, öğrenim süresi içerisinde üniversiteyi bitiremeyen ve ders tekrarı yapan öğrenciler için katlamalı harç uygulamasını geri getirdi. Buna göre zamanında mezun olmayan öğrencilerden, harçlar %300 oranına varan şekilde alınacak. 

Harçlar 2012’de kaldırılırken, 2013’te katlamalı harç uygulaması başlamıştı:

2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından katkı payları kaldırıldı. 2013’te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversiteyi uzatan öğrencilerden, uzattıkları yıllara göre katlamalı olarak katkı payı ve öğrenim ücreti alınacağı açıklandı. Ancak gelen tepkiler üzerine uygulama yürürlüğe konmadı. Şimdi katlamalı harç sistemi geri geldi.

YÖK’ten aldığımız bilgiye göre uygulama, 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Ku-rumlannda Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Paylan ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” çerçevesinde yürütülecek. Bu kararla ilgili 11. Madde’de şöyle deniliyor:

(1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programla-rından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlamadan lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-nun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki sü-reler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin 6’ncı fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüz fazlası ile hesaplanarak alınır.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin 6’ncı fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

(6) Bu maddenin 2,3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak. katsayımn ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

burs kredi ödemeleri

Ders tekrarında da katlamalı harç uygulanıyor:

YÖK’ün kararının iki ayağı bulunuyor. Birinci ayağını öğrenim süresini zamanında tamamlamayan öğrenciler oluşturuyor. Kanunda yer alan 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlan azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başan ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yukandaki maddelere göre öğrenim ücreti ve katkı payı ödeyecekler.
Bir diğer ayağını ise dersler oluşturuyor. Buna göre de öğrenimi sırasında bir derse üç ve daha fazla defa kayıt yaptıran öğrencilerden de katlamalı şekilde bir harç alınacak.

Bir yorum bırakın