Kayseri Erciyes Üniversitesi 193 Sözleşmeli Personel Alacak (Aralık 2012)

0
1458

Erciyes Üniversitesi toplam 193 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacaktır.

Son başvuru tarihi: 27 Aralık 2012

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ BAŞVURU KODU
DİYETİSYEN 1 Fakültelerin Beslenme Diyetetik lisans programından mezun olmak. Mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl yataklı tedavikurumlarında diyetisyen olarak görev yapmış olmak ve aynı sürekadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Diğer belgelerden 1 no.lu belgeye sahip olmak ve belgede belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 1249,80 B01
BÜRO PERSONELİ 1 Fakültelerin işletme lisansprogramlarından mezun olmak, en az 3 (üç) yıl üçüncü basamakhastanelerin Bilgi İşlem ÜnitesindeBilgisayar Programcısı olarakGrafik ve Web tasarım, teknikservis, donanım ve destekişlemlerini yapmış olmak ve aynısüre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Diğer belgelerden 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B02
BÜRO PERSONELİ 2 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgi Yönetim ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl üçüncü basamak hastanelerin Bilgi İşlem Ünitesinde Bilgisayar Programcısı olarak Grafik ve Web tasarım, teknik servis, donanım ve destek işlemlerini yapmış veya yazılımcı olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Diğer belgelerden 1, 2, 4, 5 ve 6 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B03
BÜRO PERSONELİ 2 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgi Yönetim ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin Bilgi İşlem Ünitesinde Bilgisayar Programcısı olarak Grafik ve Web tasarım, teknik servis, donanım ve destek işlemlerini yapmış veya yazılımcı olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Diğer belgelerden 1, 2, 4, 5 ve 6 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B04
BÜRO PERSONELİ 37 Fakültelerin lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1 ve 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B05
BÜRO PERSONELİ 114 Meslek Yüksekokulların ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1 ve 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B06
BÜRO PERSONELİ 2 Üniversitelerin en az ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 3 (üç) yıl üçüncü basamak hastanelerin ayniyat ünitelerinde malzeme yönetimi, depolama ve stok kontrol elemanı olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1, 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B07
BÜRO PERSONELİ 4 Üniversitelerin en az ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 3 (üç) yıl üçüncü basamak hastanelerin döner sermaye saymanlığı, fatura tahakkuk veya satın alma biriminde büro personeli olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1, 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B08
BÜRO PERSONELİ 3 Fakültelerin lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin büro hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1 ve 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B09
BÜRO PERSONELİ 6 Meslek Yüksekokulların ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 2 (iki) yıl üçüncü basamak hastanelerin büro hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1 ve 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B10
BÜRO PERSONELİ 9 Üniversitelerin en az ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin büro hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 1 ve 3 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B11
DESTEK PERSONELİ 12 En az lise mezunu olmak. En az 1 (bir) yıl üçüncü basamak hastanelerin büro veya sekreterlik hizmetlerinde görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Diğer belgelerden 1 ve 2 no.lu belgelere sahip olmak ve belgelerde belirtilen işleri fiilen yapmış olmak 959,40 B12

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes. edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri

7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge.

8- İstalepformu http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc

9- (*) Diğer belgeler:

1- En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikası

2- En az 80 saat Üniversitelerin sürekli eğitim merkezi veya MEB onaylı Tıbbi Kayıt Yönetimi ve Klinik Kodlama Kursuna katıldığına dair eğitim sertifikası

3- En az 80 saat Üniversitelerin sürekli eğitim merkezi veya MEB onaylı Yönetim bilişim sistemleri ve iş yapma becerileri geliştirme kursuna katıldığına dair eğitim sertifikası ve belgedeki belirtilen işleri yapmış olmak

4- En az 80’er saat Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılığı, 3D Tasarım (3D max), Solidworks programı ile Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ve/veya ileri web programlama ile ilgili eğitimlere katıldığına dair belgeler

5- En az 80’er saat Oracle İçin Veri Tabanı Yönetimi Bakım ve Onarım İşlemleri ve Veri Yapıları Eğitimine, Yazılım Geliştirme Teknikleri ve Algoritma Yapısı ve Web Servisleri Kullanım Eğitimine, Laboratuar Cihazları Entegrasyon Yazılımı ve Çözüm Teknikleri Eğitimine, Sağlık.Net entegrasyon uygulamaları eğitimine, Medula 3 uygulamaları ve yazılım geliştirme eğitimine katıldığına dair belgeler

6- Laboratuar Sistemi Eğitim Desteği ve Cihaz Entegrasyonları Yapmış olduğuna dair belge

7- En az 3 yıl Bilgi Teknolojileri Departmanlarında ITyedekleme görevini yaptığına dair bonservis, Web Tasarım uzmanlığı eğitime katıldığına dair başarı belgesi, CISCO yazılım ve donanım kursuna katıldığına dair sertifika

Bir yorum bırakın