Kimler Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına Başvurabilir ?

1
5799

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde yapılacaktır.
8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

e. Parasız yatılılığı tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak;

– Ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

– Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11.sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

– Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

f. Bursluluğu tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak.

– Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

– Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11.sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

– Maddî imkânlardan yoksun bulunmak. (Bunun için ailenin yıllık gelirtoplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen5.790,00 TL (beşbinyediyüzdoksan TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2012 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) ÖğrenciAilesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2012yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgilitedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgilimahkeme kararının tasdikli örneği,

Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı,eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanına Ait Şartlar:

burslulukÖğretmen Çocuğu Kontenjanı

Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına,

görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir. Durumu uygunolmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

Okul Yok Kontenjanı

Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilkokul ve ortaokul (taşımalı eğitim kapsamındaolanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılıÇocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynıkanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarınıgösterir belge istenir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütünöğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2013 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

1 YORUM

Bir yorum bırakın