KPSS 2013/3 Sağlık Bakanlığı Yerleştirilenler İçin Başvuru Duyurusu

0
1244

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSS–2013/3 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2013/3 yerleştirmesonuçları 07 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış olup bu kapsamda:

İl sağlık müdürlükleri ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarına yerleşen adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 14 Mayıs – 28 Mayıs 2013 tarihleri arasında il sağlık müdürlükleribünyesinde teşekkül eden il komisyonları tarafından alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenenbelgelerle birlikte il komisyonlarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanunveya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Adayların, (Ek–1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 28 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar ilkomisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumlarıhariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınlarıaracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuruevraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımalarıkaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmişolması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaçbulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

saglik bakanligi

Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından, www.osym.gov.tr internetadresinde yayımlanan KPSS–2013/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgelerve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal GüvenlikKurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 31 Mayıs 2013 günüdür. Görevebaşlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlartalep etmeleri halinde hizmet sözleşmesiimzalayarak göreve başlatılacaktır.

Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 28 Mayıs 2013tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 31 Temmuz 2013 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göre başlatılabilecektir.

Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 28Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgilimazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğanhaklarını kaybedeceklerdir.

>>Ek-1  Başvuruda İstenen Belgeler

>>Ek-2  Form

Bir yorum bırakın