MEB Şubat Öğretmen Atamaları 8 Şubat’ta Sona Erecek

0
1158

MEB şubat öğretmen atamaları, 2 Şubat’ta başlayıp, 8 Şubat 2016’ya kadar devam edecektir. İlk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında toplam 30 bin öğretmen alınacaktır. Aşağıda öğretmen atama duyurusu ve diğer başvuru bilgileri yer almaktadır.

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 30.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır.
Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

3- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı
karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından
birinin başarıyla tamamlamış olmak,

sınıf öğretmenliği

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,

5- İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı
alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan
almış olmak,

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
alınmamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru
tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı
tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak
özel şartları aranacaktır.
-Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda,
KPSS sınavına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.
B- İlk atama kapsamında;
Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan
almış olmaları şartıyla;
-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
-Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim
kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa
öğretmen olarak atanacaklar,
-Bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru
olarak görev yapanlar,
-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan
görevlerinden ayrılanlar,
-Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar,
-Öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız
olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399
sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,
-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar
aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden
atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar,
istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama
ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.

Duyurunun tamamı için tıklayınız:

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bir yorum bırakın