Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği (Son Güncelleme: Mayıs 2010)

0
1180

Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği aşağıda yer almaktadır. Son değişiklik Mayıs 2012’de yapılmıştır. Yönetmelik 1995 yılında resmi gazetede yer almıştır.

Resmî Gazete : 8.9.1995/22398

Tebliğler Dergisi: 25.9.1995/2439

Ek ve Değişiklikler:
1) 15.10.1998/23494 RG EKİM 1998/2493 TD
2) 3.8.2006/26248 RG EYLÜL 2006/2588 TD
3) 4.5.2010/27571 RG MAYIS 2010/2632 TD

[ad]

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Şûrası’nın teşkili, işleyişiyle ilgili çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Şûrası’nın teşkili, çalışması, işleyişiyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

“Bakanlık” Millî Eğitim Bakanlığı’nı,

“Bakan” Millî Eğitim Bakanı’nı,

“Şûra” Millî Eğitim Şûrası’nı,

“Kurul” Talim ve Terbiye Kurulu’nu,

“Gündem” Şûra’da ele alınacak konu başlıklarını,

“Genel Kurul” Tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

“Genel Sekreterlik” Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterligi’ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sûra, Teşkili ve İşleyişi

Şûra

Madde 5 — Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk Millî Eğitim Sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder, gerekli kararları alır.

Şûra’nın Teşkili

Madde 6 — Bakan, Şûranın tabiî üyesi ve başkanıdır. Şûra; tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler, davetli üyeler ve müşahitlerden teşekkül eder.

Tabiî Üyeler

Madde 7 — Tabiî üyeler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri,

b) Bakanlıktan;

1. Müsteşar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

3. Müsteşar Yardımcıları,

4. Teftiş Kurulu Başkanı,

5. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Strateji Geliştirme Başkanı,

6. Birinci Hukuk Müşaviri,

7. Genel Müdürler ve Bağlı Kuruluşların birim amirleri

8. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri,

9. Bağımsız Daire Başkanları,

10. Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.5.2010/27571 RG) 

c) Yükseköğretim Kurulu’ndan;

1. Kurul Başkanı,

2. (Değişik alt bent : 4.5.2010/27571 RG) İlgili başkan vekili,  

3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

d) Radyo ve Televziyon Üst Kurulu Başkanı,

e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,

1. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,

2. Türk Dil Kurumu Başkanı,

3. Türk Tarih Kurumu Başkanı,

4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü,

g) ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

h) Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü,

i) Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

Bakanlık ve diğer birimlerce belirlenen üyeler(1)

Madde 8 —  (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Bakanlık ve diğer birimlerce belirlenen üyeler şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatından;

1) Bakanlıkça belirlenen en fazla beş bakan müşaviri,

2) Bakanlıkça belirlenen her coğrafi bölgeden altışar il, birer ilçe millî eğitim müdürü,

3) Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen beş bakanlık müfettişi,

4) Konu/konuların özelliğine göre her coğrafi bölgeden İlköğretim Genel Müdürlüğünce belirlenen üçer ilköğretim müfettişi, yönetici, alan öğretmeni ve sınıf öğretmeni; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce belirlenen ikişer yönetici ve öğretmen; Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Din Öğretimi, Ticaret ve Turizm Öğretimi ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüklerince belirlenen birer yönetici ve öğretmen,

5) Okulu bulunan diğer genel müdürlükler ile daire başkanlıklarınca belirlenen ikişer yönetici ve öğretmen,

6) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce belirlenen özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının her birinden üçer yönetici ve öğretmen,

7) Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden (RAM), Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ikişer yönetici ve öğretmen,

8) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Müdürlüğünce halk eğitimi merkezi ile mesleki eğitim merkezlerinden belirlenen ikişer yönetici ve öğretmen,

9) Personel Genel Müdürlüğünce il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belirlenen üçer müdür yardımcısı veya şube müdürü,

10) Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce üniversiteler bünyesinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından belirlenen birer yönetici ve öğretmen;

b) Konuların özelliğine göre yükseköğretim kurum ve kuruluşlarından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen;

1) İki Yükseköğretim Kurulu üyesi,

2) Beşi vakıf üniversitelerinden olmak üzere on beş üniversite rektörü,

3) Eğitim, eğitim bilimleri, sanat ve tasarım fakültelerinin ilgili bölümlerinden on dekan, on beş öğretim üyesi,

4) Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden on öğretim üyesi;

c) Diğer kurum ve kuruluşlardan;

1) Bakanlıkça şûranın gündemine göre belirlenen ilgili bakanlıkların müsteşarları ya da kurumların başkanlarından en fazla on kişi,

2) Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanı ile iki uzman,

3) Genel Kurmay Başkanlığınca belirlenen askeri liseleri temsilen ikişer yönetici ve öğretmen,

4) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejinden birer yönetici ve öğretmen,

5) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden bir temsilci,

6) Bakanlıkça her coğrafi bölgeden birer vali ve/veya kaymakam, ikişer belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, il özel idaresi genel sekreteri, belediye meclisi üyesi ve muhtar,

7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüklerinden birer temsilci,

8) Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Patent Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden alanla ilgili birer temsilci,

9) Basın Konseyi Başkanı, Ankara, İstanbul, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanları ve Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı veya temsilcisi,

10) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından iki üye,

11) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye temsilcisi.

Şûra Genel Sekreterliğince, Bakanlık birimlerinden belirlenerek gelen üyelerin ve şûra konularıyla doğrudan ilgili birimlerin sayısı, gündem dikkate alınarak gerektiğinde iki katına çıkarılabilir.

Davetli Üyeler

Madde 9 — (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Davetli üyeler aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bakan tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:

1) Millî eğitim eski bakanları,

2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri,

3) Diyanet İşleri Başkanı,

4) Daha önce asaleten Bakanlık Müsteşarlığı ve Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunanlardan en fazla sekiz kişi,

5) Şûra konularıyla ilgili resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve sendikalardan en fazla on beş kişi,

6) Konfederasyona bağlı olan veya üye sayısı en fazla olan eğitim sendikaları başkanlarından en fazla beş kişi,

7) İlgili sivil toplum kuruluşlarından en fazla 3 temsilci,

8) Gündemdeki konularla ilgili alan uzmanları ve akademisyenlerden en fazla on beş kişi,

9) Şûranın konusuna göre ilgili kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından en fazla on kişi.

b) Genel Sekreterlik tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:

1) Daha önceden asaleten kurul üyeliği yapanlardan en fazla on beş kişi,

2) Şûranın komisyon çalışmalarında görev alanlardan en fazla yirmi kişi,

3) Her coğrafi bölgeden belirlenecek illerden birer okul aile birliği başkanı,

4) Şûra konularına göre her coğrafi bölgedeki ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinden birer okul meclisi başkanı ile yükseköğretim kademelerinden birer öğrenci,

5) Bakanlıkta asaleten genel müdürlük yapmış emekli beş kişi,

6) Emekli olmuş öğretmenlerden en fazla beş kişi,

7) Şûra gündemi dikkate alınarak belirlenecek en fazla elli kişi.

Müşahitler

Madde 10 — (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Şûraya yurt içinden, yurt dışından müşahitler davet edilebilir. Davet edilecek müşahit sayısı davetli üye sayısını geçemez. Ancak konunun özelliğine göre Şûra Genel Sekreterliğince bu sayı %50 oranında artırılabilir.

Müşahitler komisyonlarda görev alabilir ve görüş bildirebilirler. Ancak oy kullanamazlar.

Şûra’nın Toplanması

Madde 11 —  (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şûra, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

Şûra Gündemi

Madde 12 — (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Şûranın gündemi Bakanın önerisi veya doğrudan Kurulca tespit edilir. Gerek görülmesi hâlinde gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de alınır.

Üyelerin daha önce düzenlenmiş şûralardaki gündem dışı teklifleri şûra gündeminde değerlendirilebilir.

Şûra Ön Hazırlıkları

Madde 13 — ( Değişik birinci fıkra: 3.8.2006/26248 RG ) Şûra Genel Sekreterliğince ön komisyon çalışmaları yaptırılarak belirlenen tespit ve görüşler doküman hâline getirilir.

Uygun görülecek merkezlerde veya illerde şûra hazırlık çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.

Genel Sekreterlik, Şûra gündemiyle ilgili olarak; gerektiğinde diğer Bakanlık, üniversite, şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak ön hazırlık çalışmalarının boyutlarını genişletebilir.

Dokümanların gönderilmesi

Madde 14 —  (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Şûra gündemiyle ilgili ön komisyon raporları ve gerekli diğer dokümanlar toplantıdan en az 30 gün önce üyelere elektronik ortamda veya CD ile gönderilir.

Şûra’nın Çalışma Esas ve Usülleri

Madde 15 — Şûra çalışmalarında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır:

a) Genel Kurul; ilk oturumunda, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer,

b) ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Gündemdeki konularla ilgili olarak komisyonlar kurulur.

Gerektiğinde üyeler de bilgilendirilecek komisyonlar arasında üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik Genel Sekreterlikçe komisyon çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.

c) Hazırlanan raporlar komisyon başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûra Genel Kurulu’na sunulur Şûra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.

Şûra Komisyonlarının Çalışmaları

Madde 16 — Şûra Komisyonları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

a) Her komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer ve Şûra gündemi doğrultusunda bir çalışma plânı hazırlar,

b) Komisyonlar çalışmalarını gerekirse alt komisyonlar da kurarak hazırlanan plan dahilinde yürütür.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır,

d) Her komisyon, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

e) Komisyon başkanları, raporlarını zamanında Şûra Genel Sekreterliği’ne teslim eder,

f) Genel Kurul’da görüşülen raporlar, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilâve veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapılabilmesi için komisyon başkanlarına verilir.

Komisyon başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, toplantı tutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.

Şûra Kararlarının Kabulü

Madde 17 — Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın uygun bulduğu görüş kabul edilir.

Şûra Kararlarının Yayımlanması

Madde 18 — Şura Genel Kurulunda alınan kararlar 4 ay içinde Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.

Şûra Kararlarının Uygulanması

Madde 19 — (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Şûra kararları tavsiye niteliğindedir. Bakanlık, Şûra Kararlarına önemi ve önceliğine göre Şûra Kararlarını Uygulama Programında yer verir. Kararlar, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Şûranın Sekreterya İşleri

Madde 20 — Şûra’nın sekreterya işleri Kurul Başkanlığı’nca yürütülür.

Genel Sekreterin Görevlendirilmesi

Madde 21 — ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter; Genel Sekreterin teklifi ile de biri kurul üyelerinden olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Genel sekreter ve yardımcısının görevleri(2)

Madde 22 — (Değişik : 4.5.2010/27571 RG) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Daha önce yapılan şûraların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Kurula bilgi vermek,

b) Şûranın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kurul tarafından tespit edilen şûra gündemini ve toplantı tarihini Bakanın Onayına sunmak,

d) Şûra bütçesini hazırlamak, usulüne uygun harcamayı sağlamak. Harcama yetkililiği görevini yerine getirmek,

e) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Genel kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan şûra kararlarını kitap hâline getirmek, şûra üyelerine ve ilgili yerlere elektronik ortamda veya CD ile göndermek, icraya yönelik kararların Tebliğler Dergisinde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,

g) Şûra kararlarının uygulamaya konulması ve gerekli takibinin yapılması amacıyla koordine görevi verilecek birimlerle diğer ilgili birimlerin görevlerini belirleyip Bakan Onayı ile ilgili birimlere bildirmek,

h) Şûra gündemini dikkate alarak ilgili dairelerden sağlanacak personel desteğiyle Şûra Genel Sekreterliğini Bakan onayı ile oluşturmak.

Genel sekreter yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Yazışmaları koordine etmek,

b) Davetlerin zamanında yapılmasını, şûra gündemiyle ilgili dokümanların şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

c) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri ve karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak,

d) Şûra konularıyla ilgili hazırlık komisyonları oluşturarak ön raporların hazırlanmasını sağlamak,

e) Komisyonları, gelen görüşler doğrultusunda dengeli bir şekilde oluşturmak ve Bakanın Onayına sunmak,

f) Şûrada kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları Genel Kurulda görüşülmek üzere elektronik ortamda veya çoğaltarak komisyon başkanı ve üyelerine sunmak,

h) Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan şûra kararlarını kitap hâline getirmek, şûra üyelerine ve ilgili yerlere elektronik ortamda veya CD ile göndermek, icraya yönelik kararların Tebliğler Dergisinde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,

ı) Genel sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 23 — 10 Ocak 1993 tarih ve 21461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde, 24 — Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

 

(1)Bu madde başlığı “Seçimle Gelen Üyeler” iken, 04/05/2010 tarihli ve 27571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)Bu madde başlığı “Genel Sekreterin Görevlendirilmesi” iken, 04/05/2010 tarihli ve 27571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Bir yorum bırakın