Nargile Yasaklandı Mı ?

0
1263

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin usulleri belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, Sigara yasağı olan yerlerde nargile yasağı da başlamıştır.

1- Nargile içilen yerler sunum uygunluk belgesi almak zorunda alacak

2- Tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı alanlarda nargilelik tütün mamulü sunumu da yapılamayacak.

3-  Mevcut nargilelik tütün mamulü içim mekânları; faaliyetlerini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren düzenlemelere uygun hale getirmeleri zorunludur.” (27 Ocak 2013)

Resmi Gazete’de 27 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelik

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “İşyerlerinde tütün mamulleri satışı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, nargilelik tütün mamulü sunumu” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Nargilelik tütün mamulü sunumu yapan kişi: Nargilelik tütün mamulünün, piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketiciye sunumunu yapan, sunum uygunluk belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satış yapabilmek için, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 4207 sayılı Kanun kapsamında, tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı alanlarda nargilelik tütün mamulü sunumu yapılamaz.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bu kişilerin, doğrudan açık alkollü içki satıcılarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, nargilelik tütün mamulü sunumu yapan kişilere” ibaresi eklenmiş; (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “nargile içim yerlerine yönelik yapılan nargilelik tütün mamulü satışıhariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Perakende,  açık alkollü içki satışı ve nargilelik tütün mamulü sunumu ile ilgili işyerlerine ilişkin esaslar”

“(4) Nargilelik tütün mamulü sunumu faaliyetine ve işyerlerine ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Perakende ve açık alkollü içki satışbelgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile  (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “izin belgesi örneği.”ibaresinden sonra gelmek üzere “, nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ve/veya turizm işletme belgesi ile yetkili makamlardan alınacak uygunluk yazısı.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Satış belgelerinin düzenlenmesine ilişkin belirlenen usul ve esaslar, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi için de geçerlidir.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Süre uzatım işlemi ve satış belgelerinin geçerliliğine ilişkin usul ve esaslar, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi için de geçerlidir.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarıile yetkili idarelerce açık alkollü içki satıcılarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve nargilelik tütün mamulü sunumu yapılan işyerlerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut nargilelik tütün mamulü içim mekânlarının faaliyetlerine ilişkin aykırılık durumu

GEÇİCİ MADDE 7  (1) Mevcut nargilelik tütün mamulü içim mekânları; faaliyetlerini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren düzenlemelere uygun hale getirmeleri zorunludur.”

MADDE 11  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12  Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2011

27808

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/6/2011

27967

2-

9/10/2011

28079

3-

30/11/2011

28100

4-

19/12/2012

28502

5-

31/12/2012

28514 (4. Mükerrer)

 

Bir yorum bırakın