ÖSYM Sorularının Yayınlanmamasına Yönelik Karar İptal Edildi

0
1251

ÖSYM, kanun gereği sınav soruların sadece %10’unu açıklarken, Türk Eğitim Sen bu konuyu yerel mahkemeye taşımıştır. Yerel mahkemenin itirazı reddetmesiyle birlikte Bölge İdare Mahkemesine taşınan davada, mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozup işlemin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararına göre ÖSYM’nin sınav sorularını yayınlamaması yasadışı.

Ösym

“Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulun 2015/5445 E., 2015/8262 K. sayılı ve 16.12.2015 tarihli kararı ile “..Davalı idare tarafından yapılan tüm sınavlara ait soru ve cevaplar, 4982 sayılı Yasa kapsamında açıklanmakta iken 4982 sayılı Kanunun 2. maddesine 6495 sayılı Yasa’nın 33. maddesi ile eklenen fıkra ile, soru ve cevapların açıklanması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından çıkarılmış ise de, belirtilen Yasa hükmünün 16.07.2015 gün ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 04.12.2014 tarih ve E:2013/114, K:2014/184 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen söz konusu Yasa hükmüne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde de hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek, Türk-Eğitim-Sen tarafından açılan davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasına ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bir yorum bırakın