Pamukkale Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013)

0
2043

Pamukkale Üniversitesi, yatay geçiş başvuruları için duyurusunu yayınlamıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:

Başvurular; istenen belgeler tam olarak, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula yapılır.

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunamaz.

1)-Başvuru Tarihi (Tıp Fakültesi Hariç) : 15 Temmuz-14 Ağustos 2013

2)-Tıp Fakültesi Başvuru Tarihi : 15-26 Temmuz 2013

G- DEĞERLENDİRME TARİHLERİ:

1)-Tıp Fakültesi İçin Değerlendirme Tarihi : 29-31Temmuz 2013

2)-Tıp Fak. Dışındaki Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin : 21-23 Ağustos 2013

H- SONUÇLARIN İLANI-TARİHLER VE TEBLİGAT:

1)-Tıp Fakültesi İçin Sonuç İlan Tarihi : 02 Ağustos 2013

2)-Tıp Fak. Dışındaki Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin : 29 Ağustos 2013

a)-İlan; Sonuçlar; Üniversite web sayfası ile ilgili fakülte/yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

b)-Tebligat; Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilere, başvuruda beyan edilen e-posta adresine ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yazılı tebligat gönderilir.

I- KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

1)-Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) : 10-13 Eylül 2013

Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 23-24 Eylül 2013

2)-Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) (Tıp Fak.) : 12-16 Ağustos 2013

Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* (Tıp Fak.) : 19-23 Ağustos 2013

*(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

3- Kayıt Yeri : Rektörlük Binası Giriş Kat

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

4-Tıp Fakültesi Kayıt Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı

Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

Not: Üniversitemiz Senatosu’nun 20.06.2013 tarih ve 09/5 Sayılı Kararı ekidir.

Kontenjanlar ve başvuru dilekçesi için buraya tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi

b) Onaylı ders içerikleri

c) Transkript Aslı

d) Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge

e) ÖSYM sınav sonuç belgesinin sistem çıktısı (https://sonuc.osym.gov.tr/)

f) İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin % 10’a girdiğine dair onaylı belge.

g) Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.

h) Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, ÖSYM sınav sonuç belgesi olmayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Öğrencinin tanındığına dair yazı”,

i) Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanmak üzere, “Yatay Geçiş Koşulları” ile “Kontenjanlar”ın, aşağıda belirtilen şekilde geçerli olmasına karar verildi.

A. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

1. Kurumlararası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

3. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin;

 

a)-Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

b)-Başvurmak istenen sınıftan önceki alt dönemlere ait tüm derslerini başarmış olması,

c)-Başvurunun, eşdeğer sınıf/dönem için yapılması, gerekir.

4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri olması şarttır.

 

5. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için adayın; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puanı aldığını başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

 

6. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1’inci sınıf) ile son iki yarıyılına (4’üncü sınıf), Tıp Fakültesi için 1’inci ve 6’ıncı yarıyıla yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

 

7. Pamukkale Üniversitesi içinde, aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

 

8. Üniversiteler arasında, ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

9. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

10. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

 

11. Vakıf yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesinin birinci örgün öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün öğrenim/katkı ücretini öderler.

 

12. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Bir yorum bırakın