RTÜK 30 Uzman Yardımcısı Alacak

0
1014

RTÜK (RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU) 30 Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır. Başvurular 01 – 15 Kasım 2012 tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylar, 01-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak IV. maddedeki belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Ayrıntılar: 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I – Genel Bilgiler

Üst Kurulda münhal bulunan GİH sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgilimevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarınıngrubu, okulu, sayısı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

Birinci Grup: Hukuk fakültesi mezunları arasından 4kişi (KPSSP:11),

İkinci Grup: Siyasal bilgiler, iktisat, işletme,iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, işletme, kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve maliye bölümü mezunları arasından 12 kişi (KPSSP: 35,KPSSP: 47, KPSSP: 109 ve KPSSP: 117),

Üçüncü Grup: Fakültelerin sosyoloji bölümü mezunlarıarasından 2 kişi (KPSSP:3),

Dördüncü Grup: İletişim fakülteleri mezunları arasından6 kişi (KPSSP:3),

Beşinci Grup: Fakültelerin elektrik-elektronik,elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunlarıarasından 6 kişi (KPSSP:2),

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerinöğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

II – Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavınakatılabilmek için:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim verenfakülte veya yüksek okulları ile denkliği yetkilimakamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılanbölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamışolmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilenKamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden 80ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerindegerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) yabancı dil bölümündekisorulardan (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az %60’ına doğru cevap vermişveya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS:2011 veya 2012 yılı) asgari(D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen veuluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurultarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydanbaşlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadrosayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynıpuana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek birhastalığı bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

III – Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

Adaylar, 01-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak IV. maddedeki belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesisonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle enyüksek puanı alan alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasınagirenler giriş sınavına çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahipolanlar da giriş sınavına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi www.rtuk.gov.trinternet adresinde ilan edilecek ayrıca, adreslerine sınav giriş belgesigönderilecektir. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi birbildirimde bulunulmayacaktır.

IV – Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Üst Kurulun; III. maddede belirtilen resmi internetsayfası üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim mezuniyetbelgesinin aslı veya Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Üst Kurulca tasdikliörneği,

ç) Yabancı dil bilgisini gösterir belgenin aslı veyaÜst Kurulca tasdikli örneği,

d) Üç adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalıkfotoğraf,

e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, niteliklerini,hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini belirten özgeçmişi.

Yurtdışındaki yüksek öğrenimkurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kuruluncakabul edildiğini gösterir belgenin aslını ve Üst Kurulca onaylı örneğinibaşvuru belgelerine eklemesi gerekir.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmekkaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında Üst Kurulca tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noteronaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumundafotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talepedilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

V – Sınav Giriş Belgesi

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve istenilenbelgeleri ibraz eden adaylara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynaklarıve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınav tarihini ve yerini belirten fotoğraflı”Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava giriş belgeleri adaylarınhaberleşme adreslerine posta ile gönderilir. Sınava girecek adaylar girişbelgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanıveya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini yanlarındabulundurmak zorundadır.

VI – Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav,adayların;

a) Üst Kurulun faaliyet alanındaki konulara ilişkinbilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiylegerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın(a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri içinonar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağageçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemikullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan veüyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasınınen az yetmiş olması şarttır.

Adaylar, 01-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak IV. maddedeki belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ÜniversitelerMahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok ANKARA adresinde, 03Aralık 2012 tarihinde başlayacaktır.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav girişbelgesinde belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

VIII – Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleriiçin yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarıpuanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınavı puanınınyüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi esas alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Gribilge.com  Sınav Komisyonu, belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere, puan sırasına göre yedek aday belirleyebilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Belirlenen gruplarda ilan edilen sayıda adayın başarılıolamaması halinde, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü veÜst Kurul kararıyla diğer gruplardan sınava girip başarılı olmuş adaylarınbaşarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip edenyedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) veÜst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu sınava girentüm adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarakbildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerinebildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halindeatamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen adayların yerine, yedek adaylistesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyandabulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamalarıyapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptaledilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca,bunlar haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Bir yorum bırakın