Sağlık Bakanlığı 3103 Sözleşmeli Personel Alacak

0
1885

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B
MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans,
ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda
yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta
yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih
süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak
yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün
itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay
12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih
hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar
da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği
alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun
olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye
gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri
yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.
4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen
adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı
Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması
gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha
önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek
yoktur.
5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve
başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına
yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra
teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından
ayrı ayrı duyurulacaktır.
6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları
tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri
sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:
“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve
4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;
geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya
(c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre
şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

POZİSYON UNVANI ÖĞRENİM

DÜZEYİ

SB TKHK THSK TOPLAM
BİYOLOG LİSANS 18 18
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ LİSANS 5 5
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ LİSANS 4 4
DİYETİSYEN LİSANS 19 111 130
FİZYOTERAPİST LİSANS 31 31
HEMŞİRE LİSANS 681 20 701
EBE LİSANS 130 456 586
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) LİSANS 7 7
ODYOLOG LİSANS 15 15
PERFÜZYONİST LİSANS 18 18
PSİKOLOG LİSANS 12 79 91
SAĞLIK FİZİKÇİSİ LİSANS 10 10
SOSYAL ÇALIŞMACI LİSANS 14 14
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 530 0 530
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS 99 99
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT ÖNLİSANS 15 15
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ ÖNLİSANS 20 20
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS 4 4
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ ÖNLİSANS 53 53
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE ÖNLİSANS 4 4
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS 11 11
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ ÖNLİSANS 31 31
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS 7 7
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR ÖNLİSANS 48 48
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ ÖNLİSANS 24 24
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ ÖNLİSANS 18 18
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ ÖNLİSANS 20 20
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ÖNLİSANS 68 68
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER ÖNLİSANS 55 55
HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM 270 270
EBE ORTAÖĞRETİM 44 44
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ ORTAÖĞRETİM 9 9
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR ORTAÖĞRETİM 41 41
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ ORTAÖĞRETİM 11 11
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN ORTAÖĞRETİM 50 16 66
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER ORTAÖĞRETİM 25 25
Genel Toplam 530 1891 682 3103

Bir yorum bırakın