Süleyman Demirel Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

2
4225

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların;

1. Yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla kadar ayrılacağı kurumdaki programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması gerekmektedir.

2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.

Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak, kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirmeye alınır.

3. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapacak adayların öğrenim görmekte olduğu programda 4.00 üzerinden en az 3.50 genel not ortalamasına sahip olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4. Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim diploma programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, öğrenciler uzaktan eğitim ücreti öderler.

5. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan olması halinde yatay geçiş yapabilirler.

6. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına girmek zorundadır.

7. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alan öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 10. fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler ise, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yatay geçiş için başvurabilir.

9. Yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans düzeyinde diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve geçmek istenilen diploma programının ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğerliliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

10. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi http://obs.sdu.edu.tr adresinden Kurumlararası Yatay Geçiş linki tıklanarak TC Kimlik No ve şifre yazılıp listele butonuna basılacaktır. Açılan sayfada istenilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır ve başvuru belgelerine eklenir.

2. Not belgesi (Transkript)

3. Onaylı Ders içerikleri.

4. ÖSYS sınav sonuç belgesi.

5. Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.

6. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge.

7. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurtdışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge .

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmediğini ve ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yılı geçmediğini gösterir belge.

BAŞVURULAR

Öğrenci alan bölümlere başvurular 29 Temmuz – 06 Ağustos 2013 tarihleri arasında, ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru yapılacak Fakülte/Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeler 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarca adayların genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır.

Yurtdışı kontenjanına yerleştirme işlemi ise adayların %50 genel not ortalaması ve %50 ÖSYS puanı dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir.

2. 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüşümünde öğrencilerin Üniversitelerince belirlenen karşılıklar kullanılır. Aksi takdirde YÖK’ün çevrim tablosu dikkate alınır.

3. Yatay geçiş yerleştirme işlemleri 26-27 Ağustos 3013 tarihleri arasında ön değerlendirme koşulları dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar

 

yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 29 Ağustos 2013 tarihinde, Üniversitemiz web sayfasında, yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak ilgili birim tarafından tebliğ edilir.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge

2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf

ile şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İNTİBAKLARININ YAPILMASI

Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt ve intibak işlemleri 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerince yapılacaktır.

YEDEK ADAYLARIN İLANI

Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanlar yerine kesin kayıt hakkı kazanan yedek aday listesi 09 Eylül 2013 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.

YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Yedek adaylardan kesin kayıt hakkı kazananların 11-13 Eylül 2013 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN BÖLÜMLERE YATAY GEÇİŞ YAPILMASI

Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmayı hak kazanların yabancı dil yeterlik (muafiyet) sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine http://ydyo.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURULAR 29 Temmuz – 06 Ağustos 2013
ÖN DEĞERLENDİRME 12-16 Ağustos 2013
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI 26-27 Ağustos 2013
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 29 Ağustos 2013
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 02-06 Eylül 2013
YEDEK ADAYLARIN İLANI 09 Eylül 2013
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 10-13 Eylül 2013

 

 

 

 

KONTENJANLAR

Tablo 3A

Tablo 3B

Tablo 4

Tablo 5

Yurtdışından Yatay Geçiş Başvurusu Yapacakların Dikkatine

2 YORUMLAR

  1. büyk bi hakszlik var okul yurt disindan öğrenciye basvuru hakki verdgnde başari sarti aramiyor ama yurticnde bz istedgmz okula gidemedgmz icn okulu birakmk zorunda kaliyoruz Adaletsizsn Türkiye yada SDÜ demeliydm.

    • Bir şey soracaktım. Sdü yatay geçiş başvuru formunda tc kimlik nodan sonra şifre istiyor. Ne şifresi ben onu anlayamadım. Ne yazmam gerekiyor oraya ? Ben şifremi bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

Bir yorum bırakın