TBMM Kamu Denetçisi Alımı (Ekim 2012)

0
1163

TBMM, 1 Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi alımı yapacaktır. Aşağıdaki başvuru koşullarını karşılayanlar 30 Ekim 2012 tarihine kadar ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığı 06543 Bakanlıklar ANKARA ‘’adresine şahsen yada posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

[ad]

Kamu Denetçisi Başvuru Koşulları:

a)Türk vatandaşı olmak

b)Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için, 40 yaşını doldurmuş olmak, (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak başdenetçi aday adaylığı için 29.11.1962, denetçi aday adaylığı içinde 29.11.1972 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kaul edilecektir. Seçimlerin 29.11.2012 tarihinden önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını taşımayanların aday adaylıkları/adaylıkları düşecektir)

c)Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslar arası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak,

e)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

f)Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

g)26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına yada affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenlğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakcılık suçlarından mahkum olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin 30.10.2012 Salı günü saat 18:30’a kadar ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığı 06543 Bakanlıklar ANKARA ‘’adresine şahsen yada posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Kamu Denetçisi Başvurusu için gerekli belgeler:

a)TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi,

b)Özgeçmiş

c) son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

d)Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e)En az dört yıllık yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesinin onaylı örneği ile birlikte)

f)Cumhuriyet savcılığından son üç ay içerisinde alınmış, adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belgenin aslı,

g)Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesinin
aslı; uluslar arası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslı; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesinin aslı.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme alınmayacak olup postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Bir yorum bırakın