TSE 30 Kadrolu Personel Alım İlanı (18 Mart – 5 Nisan 2013)

0
1329

Türk Standartları Enstitüsü, çoğu tekniker 30 adet kadrolu personel alacaktır.  Bu sayının 24’ü önlisans, 6’sı da ortaöğretim mezunu olacak. İlgili bölümler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adaylar başvurularını 18 Mart 2013 – 05 Nisan 2013 – tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 5 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:45) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

30 ADET KADROLU PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 24’ü önlisans, 6’sı ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 30 adet kadrolu personel alınacaktır.

Sıra No

Öğrenim Durumu

Kadro Unvanı

Görev Yeri – Alınacak Personel Sayısı

Kocaeli/Gebze

İstanbul/Tuzla

Ankara

Toplam

1

Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol veya Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

8

8

2

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

5

5

3

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

3

3

4

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

2

2

5

İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi, Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri, Yalıtım Teknolojisi, Yapı Yalıtım Teknolojisiönlisans programlarından birinden mezun olmak.

Tekniker

2

2

6

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından birinden mezun olmak.

Memur

2

1

3

7

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

1

1

8

Ortaöğretim kurumlarının İnşaat alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

2

2

9

Ortaöğretim kurumlarının Makine alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

1

1

10

Ortaöğretim kurumlarının Metal İşleri alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

1

1

11

Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi alanlarından mezun olmak.

Memur

1

1

12

Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar alanlarından mezun olmak.

Memur

1

1

 

I – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) 1 Ocak 2013 tarihi günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş ve bu sınavdan önlisansmezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

9) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 18 Mart 2013 – 05 Nisan 2013 – tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 5 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:45) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Diploma veya mezuniyet belgesi taranacak ve başvuru formuna eklenecektir.

Adayın; aile bilgileri ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını anlatan kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişi başvuru formuna eklenecektir.

Adaylar, tabloda yer alan öğrenim durumlarına uygun illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

III – SINAV YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın tarihi, saati ve yeri http://www.tse.org.tr adresinde 19/04/2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih, saat ve adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

IV – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

V – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr internet adresinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bir yorum bırakın