Uzaktan Öğretim Yönetmeliği

0
1475

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1-
 (1) Bu usul ve esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılması ile birinci ve ikinci öğretimde bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-
 (1) Bu usul ve esaslar, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile aynı şekilde yürütülen derslerde uyulması gereken genel ilkeleri, sınavların yapılma şeklini, kredi miktarlarının belirlenmesini, ders materyallerinin hazırlanmasını, yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokolleri ve uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ile yapılacak ödemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;
a) Birim ve/veya program öğrenci katsayısı: Birimde ve/veya programda uzaktan öğretim ile yürütülen diploma programlarında mevcut öğrenci sayısının bu usul ve esasların 7 nci maddesinde tanımlanmış ve açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
b) Ders materyali ve ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti,
c) Eğitimi sürdüren ilgili birim: Uzaktan öğretim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik etmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen diploma programına sahip olan birimi,
ç) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğrenim ücretini,
d) Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi,
e) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grubu,
f) Uzaktan öğretim yayın komisyonu: İlgili yükseköğretim kurumunun uzaktan öğretim hizmetini yürüten ilgili birimin bünyesinde kurulan komisyonu,
g) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,
ğ) Yönetim Kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini yürüten birimin yönetim kurulu veya eğitimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu,
h) Yükseköğretim Kurumu: Üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri ile üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksekokullarını,
ı) Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması

Genel esaslar
MADDE 5-
 (1) Yükseköğretim kurumlarının;
a) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları,
b) Yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(2) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.
(3) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve stratejileri geliştirme, usul ve esasları belirleme, program veya ders açma, yönetmelikle ilgili uygulamaların geliştirilmesini takip etme, programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kurulu’na görüş ve öneriler sunar.
Program veya ders açma
MADDE 6- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile bazı dersler için aşağıda belirtilen program ve ders açma esasları uygulanır.
a) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında uzaktan öğretim yapılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar yükseköğretim kurumları senatolarının önerisi ile başvurulması üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen önlisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin kontenjanlar ile gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzunda veya ek yerleştirme kılavuzunda yer verilir.
b) Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır.
c) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programlarında yer alan derslerin en fazla %30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile ya da hem örgün öğretim hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
ç) Yükseköğretim kurumlarında dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması ve her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi halinde, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilebilir. Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim imkânlarının paylaşılmasını sağlamak ve yükseköğretim kurumları arasında akademik yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere aralarında yapacakları bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirilebilir, ders materyali paylaşılabilir.
d) Bu usul ve esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim yoluyla program veya ders açmadan önce, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretime yönelik internet sitelerini hazırlamak ve erişime açmakla sorumludurlar. İnternet sitesinde, açılan programlara ilişkin gerekli genel bilgiler yanında derslere ilişkin ayrıntılı ders izlenceleri de bulunur. Yükseköğretim kurumu, programın gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımları kurmak ve etkin çalıştırmakla yükümlüdür.
e) Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir.
Uzaktan öğretimin uygulanması
MADDE 7- (1) Uzaktan öğretim, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verildiği sistemdir. Her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 150, lisans programında 100 ve yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında yoğun etkileşim kurularak yapılır.
(2) Her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir koordinatör görevlendirilir. Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Öğrenci kabulü
MADDE 8-
 (1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına, Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda öğrenci kabul edilir.
(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.
(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.
(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilmesi durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar.
Programlar arası geçiş
MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.
Öğrenim süresi
MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim programlarında öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.
Öğrencilik hakları
MADDE 11- (1) Uzaktan öğretim öğrencileri, birinci ve ikinci öğretim öğrencileri ile aynı öğrencilik haklarına sahiptir.
Devam zorunluluğu
MADDE 12- (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, eğitim-öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.
Ölçme değerlendirme
MADDE 13- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen ortak derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
(2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, eğitimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.
(3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi¸ uzaktan öğretimde % 20’den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.
Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
MADDE 14- (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti
MADDE 15-
 (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır.
(2) Yürütülen programlarda, materyal ücretlerinin tespitinde maliyet esaslı ücretlendirme yapılır.
(3) Yüksek lisans programlarında ücretlendirme ve ders kredi ücreti üzerinden belirlenen ücretler yükseköğretim kurumu yönetim kurulunca belirlenerek uzaktan öğretim gelirleri fonksiyonel koduna gelir kaydedilir.
Bütçeleştirme işlemleri
MADDE 16- (1) Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları için, uzaktan öğretim programına kayıt olan öğrencilerden Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre alınacak uzaktan öğretim öğrenim ücreti, yükseköğretim kurumu bütçesinde uzaktan öğretim fonksiyonel koduna uzaktan öğretim geliri olarak öz gelir şeklinde kaydedilir.
(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır ve yükseköğretim kurumu bütçesinde uzaktan öğretim fonksiyonel koduna öz gelir olarak kaydedilir.
(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; ek ders ve sınav ödemeleri, örgün eğitim esaslarına göre ve ilgili programların fonksiyonel kodlarında oluşan bütçelerden yapılır. Bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.
(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin, dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla verilmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilerek uzaktan öğretimle verilmesi durumunda, öğrencilerden herhangi bir ödeme talep edilmez.
(5) Uzaktan öğretim programlarında bir dersin teorik olarak veya uygulamasının veyahut da programın bir kısmının protokol yapılarak başka yükseköğretim kurumları tarafından verilmesi durumunda; Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücreti tutarı üzerinden tespit edilecek hizmet bedeli, hizmeti alan yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretime ilişkin bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak suretiyle protokol kapsamında hizmet sunan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir kaydedilmek üzere ödenir.
(6) Uzaktan öğretim programlarından veya ders başına verilen uzaktan öğretim hizmetlerinden elde edilen gelirler ile uzaktan öğretim materyallerinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından birim bazında takip edilir.
Ek ders ücreti ve diğer ödemeler
MADDE 17- (1) Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ve diğer ödemelerde; derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin eşzamanlı veya kayıttan yapılması, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere katılan öğrenci sayısı, materyallerin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde fiilî katkı sağlama gibi hususlara ait esaslar, yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenir. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun uygun görmesi halinde dersi veren öğretim elemanı, kurumu dışında görevli olduğu hallerde derslerini uzaktan yürütebilir.
(2) a) 6 ncı maddenin (a), (c) ve (ç) bendi kapsamında uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir.
b) Çevrimiçi derslerin dışında veya beraberinde çevrimdışı faaliyetler olarak kredi başına ve her şube için ayrı olarak ek ders ücreti ödenir. Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ders ücreti, kişi sayısına bölünerek hesaplanır.
c) 6 ncı maddenin (ç) bendi kapsamında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaksızın verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere belirlenecek oranda öz gelirlerle ilişkilendirilmeksizin hazine yardımı karşılığı tertiplerden karşılanmak üzere ek ders ücreti ödenir.
(3) Uzaktan öğretim için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemelerde Ek -1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle iş yükü hesabına göre aylık ödeme yapılır. Derslerin yürütülmesi ile yayın ve içerik geliştirme işlemlerinde yapılacak iş yükü tespitinde bulunan ders sayıları, birim veya program öğrenci katsayısı ile çarpılarak oluşturulur. Ancak yapılacak ödemeler, toplanan öğrenim ücretinin ve materyal ücreti toplamının % 70 ini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.
Sınav ücretleri
MADDE 18– (1) Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.
(2) Merkezi olarak yapılan sınavlarda; sınava katılan öğrenci sayısı, sınavın yapıldığı merkez sayısı esas alınmak suretiyle görevlendirilecek personelden ek-2 sayılı cetvelde bulunan unvanlar ve karşılarındaki rakamlara göre görevlendirilenlere Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretleri Yönetmeliği esaslarına göre ödeme yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış uzaktan öğretim programlarının denetimi ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu, Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu tarafından değerlendirilir.
Geçici Madde 2- (1) 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen dersler için yapılan ödemelerde bu usul ve esaslarda belirlenen ücretler esas alınır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu usul ve esaslar, 07/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Ek- 1.Diğer hizmetler karşılığı yapılacak ödeme için saat iş yükü karşılık cetveli
 
Hizmet
Hizmet Tanımı ve Diğer Hizmetler Karşılığı Yapılacak Ödemeler
(İtibari sayfa ve içerik değerlendirmelerinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, ücretlendirmelerde 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen saat ücreti esas alınır.)
Birim koordinatörü
Uzaktan öğretim sistemi ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin yürütülmesinden sorumludur. Ders sayısı program öğrenci katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.
Koordinatörlük yapılan programda ilgili dönemde yürütülen her ders için haftada 1 saat
Program Koordinatörü
Uzaktan öğretim sistemi ile yürütülen bir diploma programının koordinasyon, içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Ders sayısı program öğrenci katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.
Koordinatörlük yapılan programda ilgili dönemde yürütülen her ders için haftada 1 saat
Yayın komisyonu
Uzaktan öğretim hizmetlerinin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri, yayın kural ve haklarını belirleyen, kararlar alan ve raporlayan komisyon üyelerinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına aylık hesaplanır. Ders sayısı program öğrenci katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.
Yayın komisyonu görevleri kapsamında bulunan her ders için aylık 1 saat
Eğitim Senaryosu Tasarımı
Öğretim elemanı tarafından verilen yazılı eğitim-öğretim materyallerini uygulama/animasyon/video çekimi olarak senaryolaştırma faaliyetleridir. Sayfa başına en az 2 en çok 4 slayt, dakika veya render olmak üzere hazırlanır ve raporlanır.
Etkileşimli kişisel öğrenim seti tarzında yapılan her senaryo için 10 saat
Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyallerinin geliştirilmesi
Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların uzaktan öğretim hizmetlerini sürdürmek üzere bireysel öğrenmeye dayalı sistemler geliştirme faaliyetleridir.
Her 10 itibari sayfa için 1 saat
Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyallerinin denetimi
Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleridir.
Her 40 itibari sayfa için 1 saat
Canlı ders yönetimi
Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulmasını, işlemesini ve canlı dersin yapılmasını başından sonuna kadar yöneten müdür vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Program sayısı kadar aylık olarak puanlanır.
Günlük her 10 saat için 1 saat
Canlı ders koordinasyonu/denetimi
Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyallerinin sisteme yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, canlı ders programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini koordine eden/denetleyen müdür yardımcısı vasıflı yöneticinin faaliyetleridir. Program sayısı kadar aylık olarak puanlanır.
Günlük her 10 saat için 1 saat
10-20 dakikalık video çekiminde ders anlatma veya spikerlik veya seslendirme
Uzaktan öğretim programındaki bir ders için önceden planlanmış zaman ve mekânda öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen ders anlatma faaliyetleridir.
Her biri için 1 saat
Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme
Uzaktan öğretim birimi eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçme-değerlendirme basamaklarının her birini (ara sınav-final-telafi-tek ders-ek sınav) başından sonuna kadar yürüten, koordine eden ve denetleyen ilgili müdür yardımcısı/öğretim elemanı, ölçme-değerlendirme basamaklarında (ara sınav-final-telafi) kullanılacak soru kitapçılarındaki soruları belirleme, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi, redakte edilmesi ve sınavların yapılması faaliyetleridir. İlgili Müdür yardımcısı ve program koordinatörlerinden oluşur. Koordinatörler kendi sorumluluk alanlarındaki dersler için ek ders sayabilirler.
Ölçme değerlendirme görevleri kapsamında bulunan her ders için aylık 1 saat
Ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama
Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Soru başına puanlanır.
Öğretim elemanlarının sorumlu oldukları derslerle ilgili her sınav dönemi için verdikleri 5 özgün soru için 1 saat
 
 
  
 
Ek 2- Sınav gösterge çizelgesi
 
Görev Tanımı
En fazla
Sınav Koordinatörü – 30.000 gösterge
5000
İl Koordinatör Yardımcısı – 28.000 gösterge
4000
Koordinatörlük diğer görevliler – en fazla yirmi gün, tek sınav
2500
Koordinatörlük diğer görevliler – en fazla yirmi gün, birden fazla sınav
3000
Kurum Temsilcisi – 16.000 gösterge, en çok 8 görev
4000
Sınav Evrakı Nakil/Koruma Görevlisi – 10.000 gösterge, en fazla 8 sınav
2500
Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi- 10.000 gösterge, en fazla 8 sınav
2500
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi – 8 saat
1200
İnceleme Görevlileri – saat üzerinden, en çok 24 saat
2500
Bina Sınav Sorumlusu
2000
Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı
1800
Bina Yöneticisi
1800
Bina Yönetici Yardımcısı
1650
Salon Başkanı
1650
Gözetmen
1450
Yedek Gözetmen
1300
Yardımcı Engelli Gözetmeni
2000
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
1450
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
1450
Bina Güvenlik Görevlisi
1450
Güvenlik Amirleri
1700
Merkez Sınav Görevlisi – tek merkez en çok 20, çok merkezli en çok 40, en fazla 15 sınav ücreti
1100
Hizmetli
1000
Taşıyıcı
1100
Hizmetli ve Taşıyıcı
1300
Şoför
1000

Bir yorum bırakın