Vakıflar: Burs Alma ve Bursun Kesilmesi Koşulları

0
1796

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim için burs yönetmeliğini yayınlamıştır. Yönetmelikte hangi öğrencilere burs verilebileceği ve bursun ne durumlarda devam edeceğina dair bilgiler yer almaktadır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarınıyerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5  (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyrukluöğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Başvuru

MADDE 6  (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1’deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 7  (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanınıbelirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs verilme süresi

MADDE 8  (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9  (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 10  (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’deki değerlendirme kriterine göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

(2) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ilin bölge müdürlüğüne ve öğrencinin başvuru esnasında beyan etmiş olduğu mail adresine bildirilir.

(3) Bölge müdürlüklerince öğrenci bursları öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

bursluluk

Bursun kesilmesi ve tahsili

MADDE 11  (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ
BURS YARDIMI BAŞVURU FORMU

 

Ek-2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ
BURS YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Bir yorum bırakın