Yatay Geçiş ve Çift Anadal Yönetmeliğinde Değişiklik (2 Mayıs 2014)

8
2667

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL

İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.”

“(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir.

“Sorunların çözümü

EK MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

8 YORUMLAR

  1. yani ÖSS puanı mı ana kriter olmuş. Üniversite Giriş puanım geçmek istediğim bölümün taban puanından düşükse ve ortalamam yüksek olduğu halde oss puanım düşükse geçemeyecek miyim? lütfen cevabınızı bekliyorum..

    • Yok öyle birşey ikisi farklı durumlar sen ortalamayla geçmek istersen geçersin şimdi birde ösym puanımızlada yatay geçiş yapabiliyoruz

  2. anıl arkadaşımızın sorusuna bir devam niteliğinde bu başvuru tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterir mi? ayrıca başvuru için başvuracağımız üniversiteye başvurumuzu nasıl ulaştırmamız gerekir. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

  3. Arkadaşlar yatay geçişler genelde Ağustos ayında oluyor. Başvurular ise üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir ama dediğim gibi genelde geçişler yazın olur. Çünkü kaydımız yeni bölüme yapılacağı için işler yazdan halledilmesi gerekir. Ayrıca postayla kabul edilmiyor şahsen gidip evrakları teslim etmeniz gerekecek ama dileyen sınav sonuçları açıklandıktan sonra transkriptinizi götürüp dilekçenizle birlikte teslim de edebilirsiniz 🙂

  4. peki arkadaşlar çift ana dal hakkında bilgisi olan var mı acaba ? Ben bölüm okuyorum ve eğitimden çift anadal yapmak istiyorum acaba bu mümkün mü ?

  5. Yatay geçişde böyle bir madde eklenmiş: “(10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.”

    Şimdi buradan transfer ettiğimiz dersler ortalamaya katılacak yorumunu mu anlayabiliriz?

Bir yorum bırakın