YDS’nin Memur Maaşlarına Etkisi

0
2220

Memurlar maaşlarını arttırabilmek için çeşitli nitelikleri ölçen sınavlara ve eğitim süreçlerine katılmakta. Yabancı dil bilmek, devlette çalışanlar için maaşı arttırma yöntemlerinden biridir. YDS’ye katılan memurlar yabancı dil tazminatı alabilirler.

YDS Nedir ?

KPDS ve ÜDS’nin yerine getirilen yabancı dil bilgisi ölçme ve değerlendirme sınavıdır. Bu sene ilk kez 7 Nisan’da uygulanmıştır. Yılda 2 kez yapılmaktadır.

Yabancı dil tazminatının alınabileceği diller:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dilleri için yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Yabancı dil tazminati için YDS’ye girilmelidir.

Tazminat için YDS’nin geçerlilik süresi aksi belirtilmedikçe 5 yıldır.

yds 2013

Puanlara göre ödeme miktarının belirlenmesi:

570 sayılı KHK hükmü gereğince Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ileyukarıda belirtilen miktarları aşmamak üzereaylık yabancı dil tazminatı ödenmesine ilişkin esaslar 11.04.1997 tarihinde Başbakan oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar

Amaç

Madde 1– Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personel ile kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3– Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının … (19/11/2008 tarihli Başbakan Oluru ile çıkarılmıştır.) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

Yürürlük

Madde 4- Bu Esaslar 15.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

(A )DÜZEYİ 96-100 puan (A) DÜZEYİ 90-95 puan (B ) DÜZEYİ (C) DÜZEYİ
1- Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Dil İçin 1200 900 600 300
2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 750 750 500 250

Bir yorum bırakın