Ziraat Bankası Sınavında Çıkabilecek Sorular (2012)

0
4575

Ziraat Bankası personel alımı sınavı 17 ve 24 Kasım 2012 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda sorulan sorular genel kültür ve yetenek sınavlarında sorulan sorulara yakın olacaktır. Genellikle sorular para piyasasıyla yakından ilişkilidir.

[ad]

Ziraat bankası personel alımında genel olarak soru çıkacak alanlar:

TÜRKÇE – MATEMATİK- TARİH – GÜNCEL KONULAR – ALAN BİLGİSİ – İKTİSAT – HUKUK – MUHASEBE – TİCARİ MATEMATİK

Banko görevlileri için genel kültür, yetenek sınavı konuları:

TÜRKÇE – MATEMATİK – TARİH – GÜNCEL KONULAR

Sınavda çıkabilecek örnek soru tipleri:

1 ) 2010 yılı Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye dünya ihracatçısı ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer almaktadır?

A ) 18

B ) 26

C ) 30

D ) 32

E ) 45

2 ) Dünyanın en genç Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şili Merkez Bankası

B ) TC Merkez Bankası

C ) OECD Merkez Bankası

D ) ABD Merkez Bankası

E ) Avrupa Merkez Bankası

3 ) Aşağıdakilerden hangisi para basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde edilen gelirdir?

A ) Vergi geliri

B ) Elektronik para

C ) Kaydi gelir

D ) Senyoraj

E ) İtibari gelir

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın fonksiyonlarından biri değildir?

A ) Para piyasalarında istikrar sağlamak

B ) Dış ticaret açığını kapatmak

C ) Bankaların bankası olmak

D ) Devletin bankacılığını yapmak

E ) Likiditenin son kaynağı olmak

5 ) TC. Merkez Bankası hangi yıldan itibaren kamuoyunu parasal hedefler konusunda bilgilendiren parasal program uygulamaya başlamıştır?

A ) 1983

B ) 1987

C ) 1990

D ) 1994

E ) 2001

6 ) Nakit ikamesi kavramı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A ) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı para miktarının artması

B ) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı para miktarının azalması

C ) Para arzının genişlemesi

D ) Para değerinin hızla düşmesi

E ) Para arzının daralması

7 ) Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkarılan ve değerli madenlere dönüştürülemeyen kağıt paradır?

A ) Kağıt para

B ) İtibari para

C ) Mal para

D ) Kaydi para

E ) Baz para

8 ) Para en cazip değer muhafaza aracı olmamasına rağmen tahvil, hisse senedi gibi diğer alternatif yatırım araçları karşısında hangi özelliğinden dolayı üstünlüğünü korumaktadır?

A ) En likit varlık olma

B ) Hesap birimi olma

C ) Değişim aracı olma

D ) Tasarruf aracı olma

E ) Değer muhafaza aracı olma

9 ) Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A ) Geniş ölçüde kabul görmesi

B ) Taşımasının kolay olması

C ) Çabuk deforme olmaması

D ) Kolay taklit edilememesi

E ) Değerinin sabit olması

10 ) Bir ekonomide tüm fiyatların ikiye katlanması, paranın satın alma gücünü ve dolayısıyla değerini nasıl etkiler?

A ) Yarı yarıya artırır

B ) İki kat artırır

C ) İki kat azaltır

D ) Yarı yarıya azaltır

E ) Sıfırlar

11 ) Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

A ) Fiyat istikrarı

B ) Yüksek istihdam

C ) Fiyat kontrolü

D ) İktisadi büyüme

E ) Finansal piyasalarda istikrar

12 ) EFT sistemini organize eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) BDDK

B ) Hazine Müsteşarlığı

C ) İMKB

D ) Merkez Bankası

E ) T.C Ziraat Bankası

13 ) Hangisi dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer almamaktadır?

A ) Fransa

B ) ABD

C ) Japonya

D ) Rusya

E ) Çin

14 ) 2010 yılı yatırım planına göre kamu yatırımından en büyük payı alan sektör hangisidir?

A ) Ulaştırma

B ) Enerji

C ) Turizm

D ) Sağlık

E ) İmalat

15 ) 2010 yılı için Türkiye’nin en büyük sanayisi hangisidir?

A ) Arçelik

B ) Tüpraş

C ) Tofaş

D ) Aygaz

E ) Beko

16 ) Bankaların kurulmasına neresi izin verir?

A ) BDDK

B ) Merkez Bankası

C ) İMKB

D ) Bakanlar Kurulu

E ) TBMM

17 ) IMF ile en son kaçıncı stand-by anlaşması imzalandı?

A ) 17

B ) 18

C ) 19

D ) 20

E ) 21

18 ) Merkez Bankasının bankalar arası piyasada kamu kesimi menkul kıymetlerini alıp satmasına ne ad verilir?

A ) Reeskont işlemleri

B ) Zorunlu karşılık işlemleri

C ) Açık piyasa işlemleri

D ) Avans işlemleri

E ) Serbest karşılık işlemleri

19 ) Ülke parasının değerinin yükselmesi ihracat ve ithalatı nasıl etkiler?

A ) artar azalır

B ) artar değişmez

C ) azalır değişmez

D ) azalır artar

E ) azalır azalır

20 ) Aşağıdakilerden hangisi stagflasyon durumunda ortaya çıkan bir iktisadi sonuç değildir?

A ) Aşırı üretim

B ) İşsizlik

C ) Atıl üretim kapasitesi

D ) Yetersiz bir büyüme oranı

E ) Yüksek bir enflasyon oranı

cevap anahtarı:

1 ) B 11 ) C

2 ) E 12 ) D

3 ) D 13 ) D

4 ) B 14 ) A

5 ) C 15 ) B

6 ) A 16 ) A

7 ) B 17 ) C

8 ) A 18 ) C

9 ) E 19 ) D

10) D 20 ) A

 

21 ) Bir piyasada Turkcell, Vodafone, Avea gibi belli sayıda firmanın bulunması durumunda hangi tür piyasadan söz edilir?

A ) Monopol

B ) Düopol

C ) Oligopol

D ) Tam rekabet

E ) Tekelci rekabet

22 ) Çalışma hayatına yeni katılanların iş bulma süresi zarfında oluşan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Teknolojik İşsizlik

B ) Yapısal İşsizlik

C ) Konjonktürel İşsizlik

D ) Friksiyonel İşsizlik

E ) Doğal İşsizlik

23 ) Para piyasasının en belirgin kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Factoring şirketleri

B ) Sigorta şirketleri

C ) Ticari bankalar

D ) Forfaiting şirketleri

E ) Finansal kiralama şirketleri

24 ) Bankaların kişilerin saygınlıklarına göre açtığı kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akreditif kredisi

B ) Açık kredi

C ) Cari hesap kredisi

D ) Avans kredisi

E ) Faktoring

25 ) Bir bankanın ithalatçı lehine ihracatçının bankasına verdiği mektuba ne isim verilir?

A ) Vadeli kredi

B ) Akseptans

C ) Ciro

D ) Akreditif

E ) Kredi devri

26 ) Bir finansal kriz sırasında Merkez Bankasının aşağıda yer alan fonksiyonlarından hangisi ön plana çıkar?

A ) Para basma

B ) Bankaların denetimini yapma

C ) Son ödeme mercii olma

D ) Reel ekonomiyi fonlama

E ) Selektif kredileri yönetme

27 ) Aşağıdakilerden hangisi bankaların beklenmedik mevduat taleplerini karşılamak amacıyla emniyet unsuru olarak kasalarında bulundurdukları fonlardır?

A ) Vadesiz mevduat

B ) Yüzen fonlar

C ) Kısa vadeli fon

D ) Tevdiat fonu

E ) Serbest rezerv

28 ) Aşağıdakilerden hangisi milli gelir hesaplama yöntemlerinden birisidir?

A ) Sektörel yöntem

B ) Harcama yöntemi

C ) Dengeli kalkınma yöntemi

D ) Parasal yöntem

E ) Bölgesel yöntem

29 ) Üretim giderinde meydana gelen artışın, fiyatlar genel düzeyini yükseltmesine ne ad verilir?

A ) Talep enflasyonu

B ) Hiperenflasyon

C ) Fiyat enflasyonu

D ) Kronik enflasyon

E ) Maliyet enflasyonu

30 ) Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?

A ) Değişim aracı olması

B ) Taşınmaya elverişli olması

C ) Bölünebilir olması

D ) Heterojen olması

E ) Değer saklama aracı olması

31 ) Türkiye’nin 2011 büyüme hedefi yüzde kaçtır?

A ) 4,5

B ) 5,5

C ) 6,0

D ) 7,5

E ) 8,5

32 ) Türkiye’de serbest dalgalı kura kaç yılında geçilmiştir?

A ) 1999

B ) 2000

C ) 2001

D ) 2002

E ) 2003

33 ) Türkiye’de gerçek kişilerin bankalardaki tasarruf mevduatının ne kadarlık kısmı devlet garantisindedir?

A ) 50 Bin TL’ye kadar

B ) 75 Bin TL’ye kadar

C ) 100 Bin TL’ye kadar

D ) 150 Bin TL’ye kadar

E ) 200 Bin TL’ye kadar

34 ) Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sistemimizde yer alan banka türü değildir?

A ) Kamu bankaları

B ) Özel bankalar

C ) Katılım bankaları

D ) Kalkınma ve yatırım bankaları

E ) Risk bankaları

35 ) Sabit döviz kuru sisteminde, Merkez Bankası’nın ülke para biriminin değerini düşürmesine ne ad verilir?

A ) Revalüasyon

B ) Deflasyon

C ) Enflasyon

D ) Resesyon

E ) Devalüasyon

36 ) Yaşanan ekonomik kriz sonrası 2009 yılında Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde kaçtır?

A ) 15,05

B ) 16,08

C ) 17,03

D ) 18,08

E ) 25,59

37 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mevduat toplama yetkisi olan özel bankalardan biri değildir?

A ) Vakıfbank

B ) Akbank

C ) Yapı ve Kredi Bankası

D ) Türkiye İş Bankası

E ) Türkiye Garanti Bankası

38 ) Hangisi hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından ihraç edilen menkul kıymettir?

A ) Gelir ortaklığı senetleri

B ) Hisse senedi

C ) Banka bonoları

D ) Finansman bonosu

E ) Şirket tahvilleri

39 ) Aşağıdaki ülkelerden hangisi BRICS ülkesi değildir?

A ) Brezilya

B ) Rusya

C ) İran

D ) Hindistan

E ) Güney Afrika

40 ) Türkiye’nin Dünya Bankasındaki payı kaçtır?

A ) 0,005

B ) 0,025

C ) 0,05

D ) 0,07

E ) 0,1

41 ) Dünya krizinden sonra iki banka batmak üzereydi. Lehman Brothers batarken teşviklerle hangi banka kurtarılmıştır?

A ) HSBC

B ) A & T

C ) ING

D ) Citibank

E ) Fortis Bank

42 ) Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Sermayelerinin tümü ________, yani kamu adına

_________ ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait bankalar devlet bankalarıdır. T.C Ziraat

Bankası gibi.”

A ) Şirketlere, kamu

B ) Kamuya, hazineye

C ) Kamuya, devlete

D ) Devlete, kamuya

E ) Şirketlere, hazineye

43 ) Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Özel sektör ile ________ sektörünün belirli oranlarda sermaye koymaları ile kurulan bankalar ________ sermayeli bankalardır.”

A ) Kamu, karma

B ) Mahallî, özel

C ) Kamu, özel

D ) Devlet, karma

E ) yerel, bütünleyici

44 ) Cümledeki boşlukları doldurunuz, “T.C. Merkez Bankası ________ şirket olarak kurulmuş olup, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda ________ kurallarına tabidir.”

A ) Limited, özel hukuk

B ) Komandit, banka hukuku

C ) Anonim, özel hukuk

D ) Anonim, banka hukuku

E ) Kollektif, özel hukuk

45 ) Hangisi iç borçların karşılandığı kaynaklardan biri değildir?

A ) Bireyler

B ) Bankalar

C ) Merkez Bankası

D ) Sosyal Güvenlik Kurumları

E ) Bakanlıklar

46 ) Hangisi D8 ülkelerinden değildir?

A ) Türkiye

B ) İran

C ) Irak

D ) Pakistan

E ) Bangladeş

47 ) Yabancı sermayeli şirketlerin, en fazla yatırım yaptığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hizmet

B ) İmalat

C ) Sanayi

D ) Tarım

E ) Enerji

48 ) AB ülkeleri arasında en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fransa-Hollanda-Almanya

B ) Almanya-Fransa-Danimarka

C ) ABD-Japonya-İngiltere

D ) Almanya-İtalya-İngiltere

E ) Almanya-İtalya-Fransa

49 ) Bankaların MB’de TL cinsinden tuttukları ihtiyatlara ne ad verilir?

A ) Munzam (zorunlu) karşılık

B ) Disponibilite

C ) Açık piyasa istemleri

D ) Reeskont

E ) Bankalararası para piyasası

50 ) Türkiye açık enflasyon hedeflemesi rejimine kaç yılında geçmiştir?

A ) 2000

B ) 2001

C ) 2003

D ) 2005

E ) 2006

cevap anahtarı:

21 ) C 31 ) A 41 ) D

22 ) D 32 ) C 42 ) B

23 ) C 33 ) A 43 ) A

24 ) B 34 ) E 44 ) C

25 ) D 35 ) E 45 ) E

26 ) C 36 ) D 46 ) C

27 ) E 37 ) A 47 ) A

28 ) B 38 ) D 48 ) D

29 ) E 39 ) C 49 ) A

30 ) D 40 ) A 50 ) E

Kaynak: Memurlar.net

Sınav Tarihleri:

Müfettiş Yardımcısı
İç Kontrolör Yardımcısı
17 Kasım 2012 Cumartesi
Uzman Yardımcısı
Servis Görevlisi
Banko Asistanı
24 Kasım 2012 Cumartesi

 

Bir yorum bırakın